Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
359 người đã bình chọn
2354 người đang online

Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức vùng đồng bào DTTS &MN thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 5, theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg, năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 13 - 09 - 2023
100%

Với mục đích xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hóa có phẩm chất đạo đức tốt, có bản lĩnh chính trị và năng lực, đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân và sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; góp phần nâng cao toàn diện chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong các hoạt động công tác dân tộc tại địa phương; Ngày 08/9/2023 UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Kế hoạch số 220/KH-UBND về bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 5, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2023.

Phạm vi và đối tượng thực hiện kế hoạch này gồm: các xã (thị trấn), thôn (bản) thuộc xã khu vực I, khu vực II, khu vực III tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025; Cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp theo dõi công tác dân tộc, chuyên trách làm công tác dân tộc; cán bộ, công chức, viên chức công tác tại địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số; cán bộ cấp cơ sở tiếp xúc, làm việc trực tiếp với đồng bào dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 - 2025”.

Nội dung bồi dưỡng kiến thức dân tộc gồm 6 chuyên đề: (1) Tổng quan về công tác dân tộc ở Việt Nam; (2) Quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; (3) Pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; (4) Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; (5) Công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số;(6) Công tác quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi và Nghe báo cáo thực tế về dân tộc, công tác dân tộc, kết quả thực hiện chính sách dân tộc; tham quan các mô hình phát triển kinh tế - xã hội; tọa đàm, trao đổi, thảo luận về những vấn đề dân tộc, công tác dân tộc của ngành, địa phương. Viết bài thu hoạch cuối khóa.

Chương trình bồi dưỡng thực hiện theo Quyết định số 778/QĐ-UBDT ngày 23/10/2019 của Ủy ban Dân tộc ban hành Chương trình bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 giai đoạn 2018 - 2025 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018. Tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc theo Quyết định 52/QĐ-HVDT ngày 11/4/2023 của Học viện Dân tộc về ban hành sử dụng tạm thời Tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc  đối với cán bộ, công chức, viên chức nhóm đối tượng 3, nhóm đối tượng 4 thuộc Tiểu dự án 2, Dự án 5 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030.

Ban Dân tộc được giao là cơ quan chủ trì triển khai dự án trên địa bàn tỉnh, có nhiệm vụ chủ trì liên hệ, phối hợp với Ủy ban Dân tộc trong việc xác định cụ thể chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc; tiếp nhận chương trình, tài liệu của Ủy ban Dân tộc và cụ thể hóa chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức dân tộc phù hợp với đặc điểm vùng miền cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 3, đối tượng 4 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Hướng dẫn UBND các huyện vùng dân tộc thiểu số và miền núi tổ chức thực hiện đúng theo Kế hoạch này. Lập kế hoạch, dự toán kinh phí mở các lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc gửi Sở Nội vụ và Sở Tài chính để phối hợp tổ chức thực hiện. Tổ chức thực hiện bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho các đối tượng 3, đối tượng 4 (theo danh sách đề xuất của UBND các huyện) thuộc chương trình theo đúng các quy định hiện hành và hướng dẫn của Ủy ban Dân tộc.

Với yêu cầu đặt ra: Bồi dưỡng kiến thức đúng đối tượng; chương trình bồi dưỡng cụ thể, hiệu quả và sát với nhu cầu thực tế của địa phương; đảm bảo chặt chẽ đúng nội dung các chuyên đề được Ủy ban Dân tộc ban hành, đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất. Việc thực hiện chế độ chính sách trong bồi dưỡng đảm bảo thiết thực, hiệu quả, theo đúng quy định của Nhà nước. Các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức tham gia chương trình bồi dưỡng phải nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ học tập; khuyến khích tinh thần tự học tập, tự nghiên cứu, tự bồi dưỡng. Hy vọng, kết quả thực hiện công tác bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 sẽ đạt hiệu quả cao nhất; các học viên được cập nhật, trang bị kiến thức về dân tộc, văn hóa dân tộc thiểu số, chính sách dân tộc góp phần nâng cao kiến thức, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh./.

<

Tin mới nhất

BAN DÂN TỘC TỈNH TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THEO NỘI DUNG SỐ...(28/09/2023 9:15 SA)

Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức vùng đồng bào DTTS &MN thuộc...(13/09/2023 1:19 CH)

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 1719 TẠI 2 HUYỆN: MƯỜNG LÁT VÀ QUAN HÓA(08/09/2023 9:30 SA)

KIỂM TRA TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH 1719 TẠI HUYỆN BÁ THƯỚC(09/08/2023 2:04 CH)

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÁC VĂN BẢN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 1719(03/08/2023 2:14 CH)

Thông báo tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết(13/07/2023 4:43 CH)

THÔNG BÁO(03/02/2023 4:34 CH)

Huyện Thạch Thành xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -...(21/01/2022 9:02 SA)

    °