Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
64 người đã bình chọn
237 người đang online

Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa

100%

TRƯỞNG BAN

Đồng chí: Lương Văn Tưởng

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Dân tộc

Dân tộc:Thái

Sinh năm: 1960

Quê quán: Huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đồng chí: Cầm Bá Tường

Chức vụ: Phó trưởng Ban Dân tộc

Dân tộc: Thái

Năm sinh: 1965

Quê quán: Huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đồng chí: Lương Văn Bường

Chức vụ: Phó trưởng Ban Dân tộc

Dân tộc: Mường

Năm sinh: 1957

Quê quán: Huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đồng chí: Vi Xuân Hiệp

Chức vụ: Phó trưởng Ban Dân tộc

Dân tộc: Thái

Năm sinh: 1958

Quê quán: Huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đồng chí: Tạ Hồng Hải

Chức vụ: Phó trưởng Ban Dân tộc

Dân tộc: Kinh

Năm sinh: 1962

Quê quán: Huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.