Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
64 người đã bình chọn
234 người đang online

THÔNG BÁO: Lịch tiếp công dân của Ban Dân tộc Thanh Hóa năm 2017

100%

Thực hiện Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Thực hiện công văn số 11706/UBND-TD ngày 12/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chỉ đạo một số nội dung về công tác tiếp công dân.

Trưởng Ban Dân tộc Thanh Hóa thông báo lịch tiếp công dân năm 2017 như sau:

I. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

1. Tiếp công dân theo định kỳ của lãnh đạo

Tháng

Người tiếp

Chức vụ

Ngày, tháng tiếp

01

Lương Văn Tưởng

Trưởng ban

20/01 (Thứ sáu)

02

Tạ Hồng Hải

Phó Trưởng ban

06/02 (Thứ hai)

Lương Văn Tưởng

Trưởng ban

20/02 (Thứ sáu)

3

Tạ Hồng Hải

Phó Trưởng ban

06/03 (Thứ hai)

Lương Văn Tưởng

Trưởng ban

20/03 (Thứ hai)

4

Tạ Hồng Hải

Phó Trưởng ban

10/4 (Thứ hai)

Lương Văn Tưởng

Trưởng ban

20/4 (Thứ năm)

5

Tạ Hồng Hải

Phó Trưởng ban

08/5 (Thứ hai)

Lương Văn Tưởng

Trưởng ban

22/5 (Thứ hai)

6

Tạ Hồng Hải

Phó Trưởng ban

05/6 (Thứ hai)

Lương Văn Tưởng

Trưởng ban

20/6 (Thứ ba)

7

Tạ Hồng Hải

Phó Trưởng ban

10/7 (Thứ hai)

Lương Văn Tưởng

Trưởng ban

20/7 (Thứ năm)

8

Tạ Hồng Hải

Phó Trưởng ban

07/8 (Thứ hai)

Lương Văn Tưởng

Trưởng ban

21/8 (Thứ hai)

9

Tạ Hồng Hải

Phó Trưởng ban

11/9 (Thứ hai)

Lương Văn Tưởng

Trưởng ban

20/9 (Thứ tư)

10

Tạ Hồng Hải

Phó Trưởng ban

09/10 (Thứ hai)

Lương Văn Tưởng

Trưởng ban

20/10 (Thứ sáu)

11

Tạ Hồng Hải

Phó Trưởng ban

06/11 (Thứ hai)

Lương Văn Tưởng

Trưởng ban

20/11 (Thứ hai)

12

Tạ Hồng Hải

Phó Trưởng ban

04/12 (Thứ hai)

Lương Văn Tưởng

Trưởng ban

20/12 (Thứ tư)

Trưởng Ban Dân tộc tiếp công dân định kỳ theo lịch, trường hợp Trưởng ban bận công tác đột xuất sẽ ủy quyền cho một Phó trưởng ban tiếp công dân thay Trưởng ban.

2. Tiếp công dân thường xuyên

Thanh tra Ban tiếp công dân vào các ngày làm việc trong tuần.

3. Tiếp công dân đột xuất

Trường hợp khi xét thấy khẩn thiết và đối với các vụ việc gay gắt, phức tạp theo quy định của pháp luật, Trưởng ban sẽ bố trí lịch tiếp công dân đột xuất ngoài lịch tiếp công dân định kỳ.

II. ĐỊA ĐIỂM TIẾP CÔNG DÂN

Tại phòng tiếp công dân của Ban Dân tộc Thanh Hóa,

Địa chỉ: Số 104 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa.

III. THỜI GIAN TIẾP CÔNG DÂN

- Mùa hè:   

+ Bổi sáng:           Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.

+ Bổi chiều:          Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.

- Mùa đông:

+ Bổi sáng:           Từ 07 giờ 30 phút đến 12 giờ 00 phút.

+ Bổi chiều:          Từ 13 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút.

Ban Dân tộc trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết./.