Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/

Kết quả 05 năm thực hiện Đề án 1163 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh... (03/12/2021)

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật luôn là cầu nối để đưa pháp luật vào cuộc sống, Ban Dân tộc đã chủ động và tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương...

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
800/KH-BDT 05/10/2021 KẾ HOẠCH Triển khai "Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2021
755/BDT-KHTH 27/09/2021 V/v cung cấp số liệu xây dựng báo cáo công tác dân tộc 9 tháng đầu năm 2021
564/KH-BDT 28/07/2021 Thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân trên địa bàn tỉnh
1784/UBDT-TT 18/01/2021 V/v quán triệt thông tin, tuyên truyền Báo cáo chính trị và Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II năm 2020
902/BDT-CSTT 08/12/2020 V/v Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
876/KH-BDT 30/11/2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số: 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025
879/BDT-CSTT 30/11/2020 V/v Triển khai thực hiện Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
16561/UBND-VX 25/11/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.
1625/UBDT-CSDT 23/11/2020 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg.
33/2020/QĐ-TTg 12/11/2020 Quyết định về Tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025
1 2 3 4 5 6