Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 330/KH-BDT
Ngày ban hành 28/05/2019
Trích yếu Kế hoạch về công tác tuyên truyền Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" và Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" năm 2019
Cơ quan ban hành BAN DÂN TỘC
Lĩnh vực
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm Tải xuống