Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa

TRƯỞNG BAN

Đồng chí: Lương Văn Tưởng

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Dân tộc

Dân tộc:Thái

Sinh năm: 1960

Quê quán: Huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đồng chí: Cầm Bá Tường

Chức vụ: Phó trưởng Ban Dân tộc

Dân tộc: Thái

Năm sinh: 1965

Quê quán: Huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đồng chí: Lê Văn Hùng

Chức vụ: Phó trưởng Ban Dân tộc

Dân tộc: Kinh

Năm sinh: 1962

Quê quán: Huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đồng chí: Tạ Hồng Hải

Chức vụ: Phó trưởng Ban Dân tộc

Dân tộc: Kinh

Năm sinh: 1962

Quê quán: Huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.