Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
136/BDT-CSTT 17/05/2019 Về lưu ý thêm một số nội dung Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ 3 cấp huyện, năm 2019
17/05/2019 Các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức Đại hội DTTS lần thứ 3 cấp huyên 2019
17/05/2019 Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTTS lần thứ 3 của UBND tỉnh
17/05/2019 Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTTS lần thứ 3 - Tỉnh ủy
17/05/2019 Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTTS lần thứ 3 - Thủ tướng Chính phủ
17/05/2019 Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTTS lần thứ 3 - BCĐ Đại hội tỉnh
17/05/2019 Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTTS lần thứ 3 - BCĐ Đại hội TW
17/05/2019 Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội DTTS - Của Ban Dân tộc
140/HD-BCĐ 08/03/2019 Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III, năm 2019
39/BDT-VP 21/01/2019 Về việc cử đại diện Lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa lần thứ III, năm 2019
694/KH-BDT 13/11/2018 Kế hoạch Triển khai Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của Luật Bảo hiểm Y tế
685/BDT-VP 08/11/2018 V/v tăng cường ứng dụng CNTT và đảm đảm an toàn hệ thống thông tin mạng cơ quan Ban
158/QĐ-BDT 08/11/2018 Quyết định Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan Ban Dân tộc
188/BC-BDT 18/10/2018 Kết quả úng dụng CNTT năm 2018 và Kế hoạch ứng dụng CNTT 2019 của Ban Dân tộc
66-NQ/ĐU 01/10/2018 Nghị quyết của BCH Đảng bộ về nâng cao ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan ban Dân tộc đến năm 2020
1 2 3 4 5 6