Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

LÃNH ĐẠO BAN DÂN TỘC QUA CÁC THỜI KỲ

Đăng ngày 02 - 01 - 2011
100%

 

  Ông:  Lê Đình Sằn

- Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban cán sự miền Tây

- Thời kỳ: năm 1948 - 1949

                                                                                                       

  Ông:  Vương Trọng Hàng

- Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban cán sự miền Tây

- Thời kỳ: tháng 10/1951 - 3/1959

  Ông:  Hoàng Sĩ Thuông

- Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban cán sự miền Tây

- Thời kỳ: năm 1961

  Ông:  Trịnh Thuân

- Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo công tác miền Tây

- Thời kỳ: năm 1962 - 1964

  Ông:  Hoàng Hữu Nhờn

- Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo công tác miền Tây

- Thời kỳ: năm 1965 - 1968

  Ông:  Hà Văn Ban

- Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân tộc - Định canh định cư

- Thời kỳ: năm 1969 - 1975

 

 

 

 

 

 

 

  Ông:  Phạm Văn Nhung

- Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân tộc - Định canh định cư

- Thời kỳ: năm 1976 - 1980

  Ông: Lương Chí Ên

- Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc - Định canh định cư

- Thời kỳ: tháng 11/1981 - 12/1988

  Ông: Trương Văn Huy

- Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc và Miền núi

- Thời kỳ: năm 1992 - 2000

  Ông: Lê Văn Nhàn 

- Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc

- Thời kỳ: tháng 4/2001 - 2007

 

  Ông:  Phạm Quang Thẩm

- Quyền Trưởng ban Dân tộc

- Thời kỳ: năm 2007 - 2008

 

  Ông: Phạm Văn Phượng

- Trưởng ban Dân tộc

- Thời kỳ: năm 2008 - 2010

 

 

 

 

 

  Ông: Phạm Đăng Quyền

- Trưởng ban Dân tộc

- Thời kỳ: tháng 1/2011 - 7/2011

  Ông: Lương Văn Tưởng

- Trưởng ban Dân tộc

- Thời kỳ: tháng 7/2011 đến nay

 

 

 

<

Tin mới nhất

LÃNH ĐẠO BAN DÂN TỘC QUA CÁC THỜI KỲ(02/01/2011 4:27 CH)