Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Quyết tâm thư Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 09 - 09 - 2011
100%

QUYẾT TÂM THƯ
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH THANH HOÁ LẦN THỨ NHẤT
 
                                                  Đồng chí Phạm Văn Phượng
                                uỷ viên BCH Tỉnh uỷ - Trưởng Ban Dân tộc Thanh Hoá

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Kính gửi: 
- Ban Chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam;
- Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Uỷ ban Dân tộc;
- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa;
- Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hoá
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa;
- Uỷ ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa.
 Chúng tôi gồm 403 đại biểu, là người dân tộc thiểu số tiêu biểu đại diện cho hơn 65 vạn người của 6 dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, rất phấn khởi, tự hào được về dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa lần thứ nhất, tại thành phố Thanh Hoá. Ngày hội của của khối đại đoàn kết các dân tộc, ngày hội chào mừng thắng lợi chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta.
 Đại hội vinh dự được đón: Đồng chí Hà Hùng, Phó chủ nhiệm nhiệm Uỷ ban Dân tộc; đồng chí Khăm Đi Xinh – Khăm Phắt, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Phó tỉnh trưởng, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận xây dựng đất nước Lào tỉnh Hủa Phăn, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khu vực 8, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào; các đồng chí lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động. Sự hiện diện của các vị đại biểu là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Đại hội và đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hoá.  
Đại hội được nghe và nhất trí cao với Báo cáo tổng kết phong trào thi đua, đánh giá công tác dân tộc của tỉnh; được nghe các báo cáo điển hình tiên tiến. Đại hội rất phấn khởi được nghe và tiếp thu bài phát biểu quan trong của đồng chí Hà Hùng, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viện Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ. Đó là định hướng, mục tiêu phấn đấu của các dân tộc thiểu số của tỉnh trong thời gian tới.
Đại hội tự hào về những đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội phấn khởi và tự hào về những thành tựu to lớn của vùng dân tộc trong thời gian qua, đặc biệt là những năm đổi mới và thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá IX về Công tác dân tộc. Đời sống vật chất, tinh thần đồng bào các dân tộc không ngừng được cải thiện và nâng cao. Bộ mặt nông thôn vùng dân tộc đã có nhiều đổi mới, văn minh, tiến bộ. Chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước được thực hiện ngày càng tốt hơn. Tuy còn có những mặt khó khăn, hạn chế, nhưng những thành tựu đạt được là to lớn, là cơ bản.
Đại hội ý thức sâu sắc rằng, đại đoàn kết các dân tộc và sự gắn kết cộng đồng dân cư là truyền thống cực kỳ quý báu, là nét đẹp văn hóa, là động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định, bảo đảm cho sự thắng lợi và phát triển bền vững vùng dân tộc trong các giai đoạn cách mang trước đây và hiện nay. 
Đại hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, Uỷ ban Dân tộc, các bộ, ngành trung ương, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban mặt trận tổ quốc tỉnh; các ban, ngành, đoàn thể và đồng bào, đồng chí trong tỉnh đã quan tâm giúp đỡ và giành cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hoá những tình cảm tốt đẹp nhất, để đạt được những thành tựu to lớn như ngày hôm nay. Điều đó, khẳng định tính đúng đắn, nhất quán các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số và đại đoàn kết các dân tộc. 
Đại hội trân trọng và chúc mừng các tập thể, cá nhân biểu tiêu biểu được tôn vinh, khen thưởng nhân dịp Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số về những công lao đóng góp to lớn cho sự phát triển đi lên của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hoá.
Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và hướng tới tương lai tươi sáng của đất nước. Đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hoá tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo, gắn với thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần cùng cả tỉnh, cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu, lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ là độc lập dân tộc và đi lên Chủ nghĩa xã hội. Quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:
1. Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh. Nguyện thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Giarai hay Êđê, Xêđăng hay Bana và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau..... Chúng ta phải thương yêu nhau, phải kính trọng nhau, phải giúp đỡ nhau để mưu hạnh phúc chung của chúng ta và con cháu chúng ta. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không hề giảm bớt”.
2. Tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực của nhân dân và của Nhà nước để tiếp tục đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu. Cùng chính quyền các cấp thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội; các chương trình, dự án, chính sách dân tộc. Phát huy mạnh mẽ tính tự lực tự cường vươn lên, khai thác có hiệu quả các tiềm năng về lao động, đất đai, tiền vốn và các thế mạnh khác của địa phương, để phát triển toàn diện: Trồng trọt, chăn nuôi, nghề rừng; phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thương mại dịch vụ. Phát triển nhanh và nâng cao chất lượng Giáo dục - Đào tạo, chất lượng khám chữa bệnh, Văn hoá thông tin - Thể thao – Du lịch; Bưu chính viễn thông. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc.
3. Đồng bào các dân tộc Thanh Hoá tự hào về truyền thống văn hóa phong phú, đa dạng và giàu bản sắc của mình, thể hiện ở văn học, nghệ thuật và các phong tục tập quán tốt đẹp. Do đó, nguyện cùng nhau gìn giữ, phát huy, làm giầu cho văn hóa cộng đồng các dân tộc tỉnh Thanh và góp phần xứng đáng vào việc xây dựng, phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
4. Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, thực hiện định canh định cư, chăm lo cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài trong các dân tộc. Tiếp tục coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số. Tích cực tham gia công tác xây dựng đảng, chính quyền và các đoàn thể trong sạch, vững mạnh để tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các dân tôc.
5. Không ngừng nâng cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống mọi âm mưu lợi dụng vấn đề dân tộc, chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết các dân tộc của các thế lực thù địch; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững biên cương Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế.
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống đoàn kết, yêu nước, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, sát cánh cùng đồng bào cả tỉnh, gìn giữ vẹn nguyên và làm giầu vùng đất xứ Thanh, vùng đất địa linh, nhân kiệt và luôn khắc sâu lời day của Bác Hồ “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, xây dựng Thanh Hoá “thành tỉnh kiểu mẫu”. Đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước. Xây dựng nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giầu mạnh. Hội nhập ngày càng sâu rộng, đóng góp ngày càng tích cực vào sự phát triển bền vững của khu vực và thế giới. Đồng thời, đồng bào các dân tộc Thanh Hoá mong muốn Đảng, Nhà nước, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, các ban, ngành,đoàn thểvàđồng bào, đồng chí trong  tỉnh tiếp tục quan tâm, giúp đỡ về mọi mặt, để phát triển toàn diện, vững chắc trong thời gian tíi, thể hiện đúng tinh thần "Thượng du thắng, Thanh Hoá thắng".
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công !
                      
                    ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ
                           TỈNH THANH HOÁ LẦN THỨ NHẤT
 

 

<

Tin mới nhất

Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa lần thứ I thành công tốt đẹp(15/02/2012 4:27 CH)

Chỉ thị của BCH TW về lãnh đạo Đại hội DTTS Việt Nam.(09/10/2011 4:26 CH)

Quyết định phê duyệt Đề án Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam. (10/09/2011 4:27 CH)

Quyết định thành lập BCĐ tổ chức Đaị hội đại biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa(10/09/2011 4:27 CH)

Diễn văn Khai mạc Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa làn thứ nhất.(10/09/2011 4:27 CH)

Lời chúc mừng của Đc Khăn Đi Xinh Khăm Phắt- Lào tại ĐHĐB các DTTS tỉnh Thanh Hóa(10/09/2011 4:27 CH)

Bài phát biểu của Đc Nguyễn Văn Lợi - Bí thư T.W tại ĐHĐB các DTTS tỉnh Thanh Hóa(10/09/2011 4:27 CH)

Bài phát biểu Đc Hà Hùng - Phó chủ nhiệm Uỷ ban DT tại ĐHĐB các DTTS tỉnh Thanh Hóa(10/09/2011 4:26 CH)