Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Bài phát biểu Đc Hà Hùng - Phó chủ nhiệm Uỷ ban DT tại ĐHĐB các DTTS tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 10 - 09 - 2011
100%

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC VÀ SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC, TẠO KHÍ THẾ THI ĐUA MỚI LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP
                                                                  Đồng chí Hà Hùng
                                                                 Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kính thưa: Đoàn chủ tịch Đại hội !
Kính thưa: Các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hoá, các bậc lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam Anh hùng !
Thưa các vị khách quý và toàn thể các quý vị đại biểu tham dự Đại hội !
Theo sự phân công của Ban Chỉ đạo Đại hội các dân tộc thiểu số Trung ương, hôm nay tôi rất vui mừng được về dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hoá. Thay mặt Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Trung ương và lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc, nhiệt liệt chào mừng sự kiện chính trị - xã hội đặc biệt quan trọng này; xin gửi đến quý vị đại biểu, các vị khách quý và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hoá lời chúc mừng và những tình cảm tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.
              Thưa quý vị đại biểu, thưa các vị khách quý!
Việt Nam là quốc gia có nhiều thành phần dân tộc, truyền thuyết “một bọc trăm trứng” của dân tộc Việt Nam là truyền thuyết thiêng liêng về thành phần các dân tộc trên đất nước ta có chung một cội nguồn lịch sử. Từ mấy nghìn năm nay, năm mươi ba dân tộc thiểu số trong đại gia đình 54 dân tộc anh em cùng chung sống trên Tổ quốc Việt Nam đã cùng nhau đoàn kết gắn bó chống chọi với thiên tai, chiến đấu chống giặc ngoại xâm tạo nên lịch sử vẻ vang và truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam như ngày hôm nay. Nhìn lại những chặng đường phát triển của cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc, coi việc chăm lo cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng và đạo lý truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Ngay sau khi thành lập nước, trong hoàn cảnh thù trong giặc ngoài, vận mệnh đất nước “ngàn cân treo sợi tóc” Đảng và Nhà nước ta đã tổ chức hai Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số ở hai miền Bắc và Nam để biểu dương và ghi nhận truyền thống đoàn kết và những đóng góp lớn lao của các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (Đại hội đầu tiên được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội vào ngày 02/12/1945, Bác Hồ đã gửi thư chúc mừng Đại hội và khẳng định: “Nhờ sự đoàn kết giữa các dân tộc, nhờ sự hy sinh của tất cả các đại biểu mà chúng ta tranh được quyền tự do, độc lập và xây dựng được đất nước Việt Nam dân chủ cộng hoà. Từ đây về sau các dân tộc đã đoàn kết phải đoàn kết thêm, đã phấn đấu càng phải phấn đấu thêm nữa, để giữ gìn quyền độc lập cho vững vàng để xây dựng một nước Việt Nam mới”. Đại hội lần thứ 2 - Đại hội các dân tộc thỉểu số Miền Nam, được tổ chức ngày 19/4/1946 tại Plây Cu (tỉnh Gia Lai) Bác Hồ gửi tới đồng bào bức thư đầy thương mên: “Tiếc rằng vì đường sá xa xôi, tôi không đến dự hội được. Tôi tuy xa, nhưng lòng tôi và Chính phủ vẫn gần gũi đồng bào. Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Jrai hay Êđê, Xêđăng hay Bana và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau... Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt…”.
Nhằm tiếp tục khẳng định Việt Nam là một quốc gia thống nhất gồm nhiều dân tộc cùng sinh sống, kề vai sát cánh cùng nhau trong quá trình dựng nước và giữ nước; khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài của cách mạng Việt Nam, tổng kết, đánh giá công tác dân tộc trong suốt chặng đường dài cách mạng Việt Nam, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội qua các thời kỳ cách mạng, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới đất nước, cổ vũ và khơi dậy lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để phát triển dân tộc Việt Nam theo mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 35-CT/TW về lãnh đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp tiến tới Đại hôi Đại biểu dân tộc thiểu số toàn quốc vào tháng 5/2010. Đây là lần đầu tiên Đảng, Nhà nước tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số với quy mô toàn quốc, với sự tham gia đầy đủ 53 dân tộc thiểu số trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, và là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng trong đời sống cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
Thưa các quý vị đại biểu !
Thanh Hoá là vùng đất địa linh nhân kiệt, đất rộng, người đông. Vùng đồng bào dân tộc và miền núi Thanh Hoá có vị trí chiến lược không chỉ về mặt kinh tế - xã hội mà cả quốc phòng – an ninh, là nơi đã ghi bao kỷ niệm sắc son nghĩa tình của đồng bào với cách mạng Việt Nam. Qua mọi thăng trầm của lịch sử, đồng bào các dân tộc thiểu số Thanh Hoá đã nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết thống nhất, sát cánh cùng với dân tộc kinh dũng cảm chiến đấu chống giặc ngoại xâm giành độc lập cho dân tộc và xây dựng, bảo vệ quê hương đất nước. Trong những tháng năm khởi đầu của cách mạng, rồi chín năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược đồng bào các dân tộc thiểu số Thanh Hoá đã ghi nhiều chiến công chói ngời, oanh liệt góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẩy năm châu chấn động địa cầu, là cống hiến có ý nghĩa thời đại, mở đầu cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên phạm vi toàn thế giới. Trong chống Mỹ cứu nước, địa bàn miền núi Thanh Hoá vẫn là căn cứ kháng chiến, và đồng bào các dân tộc thiểu số ở Thanh Hoá một lòng theo Đảng làm cách mạng, không tiếc công sức, tiền của và cả tính mạng của mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc – Trong công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nhiều người con ưu tú của đồng bào các dân tộc thiểu số Thanh Hoá đã chiến đấu hy sinh anh dũng, trở thành những tấm chói lọi của dân tộc.
Những cống hiến lớn lao, những thành tích suất sắc đó của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân đồng bào các dân tộc thiểu số Thanh Hóa đã được Bác Hồ, Đảng, Nhà nước ghi nhận, phong tặng, tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước.
Trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thanh Hóa đã có những chủ trương đúng đắn về phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng dân tộc và miền núi, được đồng bào các dân tộc thiểu số hưởng ứng, nỗ lực phấn đấu thực hiện và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, bộ mặt vùng dân tộc và miền núi có nhiều khởi sắc, các dân tộc đã có sự tiến bộ rõ rệt trên tất cả các mặt. Sản xuất nông, lâm nghiệp đã có bước tiến mới, một số vùng đã sản xuất hàng hoá bằng phát triển cây công nghiệp ngắn ngày, dài ngầy và chăn nuôi, mô hình VAC, RVAC đã được áp dụng khá phổ biến, nhiều vùng kinh tế trang trại ra đời. Nạn phá rừng làm nương đã giảm, rừng đang được khôi phục, độ che phủ của rừng đã tăng lên. Đường giao thông, điện, nước cho sản xuất, cho sinh hoạt và các công trình phúc lợi xã hội như trường học, trạm y tế, bưu điện, nhà văn hoá… đã được xây dựng. Cùng với đà phát triển kinh tế, các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa cũng đều có sự khởi sắc. An ninh chính trị được giữ vững. Đoàn kết tương trợ giữa các dân tộc được tăng cường. Nhiều đơn vị và cá nhân điển hình tiên tiến người dân tộc thiểu số nổi lên như những bông hoa tươi thắm của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Những thành tựu nói trên và trong báo cáo Đại hội chứng tỏ sức sống mãnh liệt của các dân tộc thiểu số Thanh Hóa, đồng thời nói lên tính ưu việt của chế độ ta, sự thành công của Đảng và Nhà nước ta trong việc giải quyết vấn đề dân tộc, đoàn kết dân tộc, chính sách dân tộc trong quốc gia đa dân tộc.
Thay mặt Ban Chỉ đạo Đại hội TW và Lãnh đạo Uỷ ban Dân tộc tôi nhiệt liệt hoan nghênh những thành tích to lớn rất đáng tự hào. Và biểu dương sự phấn đấu bền bỉ, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức của Đảng bộ, chính quyền và quân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hoá trong các thời kỳ cách mạng vẻ vang của đất nước.
Thưa Đại hội !
Tại Đại hội này, Đảng bộ, Chính quyền, quân và dân các dân tộc thiểu số Thanh Hoá cần tiếp tục khẳng định mạnh mẽ về những công lao to lớn, những thành tựu đạt được đáng phấn khởi tự hào để tăng thêm niềm tin vào sự nghiệp đổi mới đất nước, để quyết tâm phấn đấu đạt được những thành tựu cao hơn, to lớn hơn. Nhưng chúng ta cũng phải nghiêm túc nhìn nhận rằng còn những việc chưa làm được hoặc làm chưa có hiệu quả, chưa tạo ra được những điều kiện cần thiết để phát triển toàn diện và đồng bộ, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thanh Hoá chuyển biến chưa kịp với đà tiến chung của cả tỉnh. Sản xuất ở nhiều vùng vẫn còn lúng túng trong việc xác định phương hướng sản xuất, cơ cấu cây trồng, vật nuôi và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tình trạng đồng bào thiếu đất sản xuất, điện, nước sinh hoạt, du canh du cư vẫn còn xảy ra. Cơ sở hạ tầng cũng như các hoạt động dịch vụ về văn hoá, giáo dục, y tế còn bất cập. Đời sống đồng bào các dân tộc còn nhiều khó khăn, nghèo đói vẫn còn trên diện rộng, thậm chí có nơi còn rất khó khăn. Chất lượng các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế, văn hoá chưa đáp ứng yêu cầu (Thanh Hoá có 7 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ - Số lượng huyện nhất nước; và cũng là tỉnh có nhiều xã, thôn bản, nhiều đối tượng thuộc diện đầu tư của Chương trình 135, 134, 167). Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết các dân tộc trên một số mặt kết quả còn hạn chế. Do vậy, tôi đề nghị Đại hội đánh giá sâu những khó khăn, thiếu sót, nguyên nhân tồn tại để từ đó tìm ra những giải pháp cụ thể đáp ứng yêu cầu trước mắt, đồng thời có kế hoạch phát triển lâu dài cho miền núi và đồng bào các dân tộc của tỉnh trong tương lai, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh, trong đó cần tập trung những nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Cán bộ, đảng viên cần phải nghiên cứu nắm vững chủ trương, đường lối đoàn kết dân tộc, chính sách dân tộc, công tác dân tộc của Đảng và Nhà nước để tuyên truyền đến đồng bào trong từng xã, từng thôn bản; các cơ quan có thẩm quyền của tỉnh phải thể chế hoá chủ trương, đường lối, chính sách dân tộc của Đảng thành chính sách, kế hoạch, chương trình, dự án và tổ chức thực hiện nghiêm túc trên địa bàn tỉnh. Chúng ta phải làm cho cán bộ và đồng bào hiểu rõ “ Đảng ta trước sau như một, luôn luôn coi vấn đề dân tộc và đoàn kết các dân tộc là nhiệm vụ chiến lược trong sự nghiệp cách mạng”
- Tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, trước hết là giao thông, điện, trường học, trạm y tế, các công trình nước sinh hoạt v.v… Đẩy mạnh công tác xoá đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào, nhất là các xã đặc biệt khó khăn trong 7 huyện nghèo nhất hiện nay theo Nghị quyết 30a. Tập trung giải quyết tốt về nhu cầu đất sản xuất, nhà ở; giải quyết cơ bản tình trạng du canh, du cư, di dân tự do, thiếu lương thực, thiếu nước sinh hoạt.
- Phát huy tiềm năng và lợi thế của từng vùng, phát triển đa dạng các mô hình kinh tế hộ gia đình theo hướng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm, phát triển hàng hoá xuất khẩu; có chính sách ưu đãi các nhà đầu tư vào vùng dân tộc thiểu số; hỗ trợ đồng bào phát triển chăn nuôi đại gia súc, phát triển kinh tế rừng.
- Quan tâm bảo tồn và phát triển giá trị văn hoá tốt đẹp, các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc thiểu số; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, đào tạo, đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng, dạy nghề cho thanh niên người dân tộc thiểu số; đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe, bảo đảm vệ sinh môi trường.
- Tập trung củng cố hệ thống chính trị cơ sở. Xây dựng cơ sở đảng, chính quyền cơ sở vững mạnh, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; đẩy mạnh công tác phát triển đảng. Xây dựng tổ chức bộ máy và cán bộ làm công tác dân tộc cấp tỉnh, cấp huyện cho phù hợp với tình hình hiện nay.
- Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, các gương điển hình tiên tiến, lao động giỏi và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào các dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.
Đối với đồng bào dân tộc thiểu số tôi đề nghị đồng bào chúng ta hãy phát huy tính tự lực tự cường, không trông chờ ỷ lại, đoàn kết yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ cũng như cấp uỷ, chính quyền các cấp trong tỉnh. Ra sức thi đua hăng hái lao động sản xuất để thoát nghèo vươn lên làm giàu một cách chính đáng. Xứng đáng với truyền thống quý báu từ ngàn đời nay của các dân tộc trong tỉnh.
              Tôi đề nghị sau Đại hội tiếp tục tăng cường quán triệt sâu rộng về thành công của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhằm phát huy truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, tạo khí thế thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và các  sự kiện chính trị, lịch sử lớn của đất nước.
              Thưa quý vị đại biểu!
Với truyền thống cách mạng của tỉnh Thanh Hóa, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Tôi tin rằng Thanh Hoá sẽ có những bước phát triển đột phá, tiếp tục phát huy những thành tích to lớn trong các giai đoạn lịch sử, phát huy truyền thống đoàn kết, hăng hái lập thành tích thi đua lao động sản xuất, tương trợ giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn thách thức xây dựng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thanh Hoá giàu về kinh tế, đậm đà bản sắc dân tộc, vững về quốc phòng, an ninh, xây dựng Thanh Hóa anh hùng ngày càng giàu đẹp. Góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.
Thực hiện thắng lợi những mục tiêu đó sẽ đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho tất cả các dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, đem lại sự phát triển bền vững cho quốc gia – dân tộc Việt Nam.
Một lần nữa xin gửi đến quý vị Đại biểu, các vị khách quý và toàn thể Đại hội lời chúc sức khoẻ và thông qua các đại biểu cho phép tôi gửi lời thăm hỏi và chúc sức khoẻ tới toàn thể đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, chúc Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa thành công tốt đẹp./.
 

<

Tin mới nhất

Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa lần thứ I thành công tốt đẹp(15/02/2012 4:27 CH)

Chỉ thị của BCH TW về lãnh đạo Đại hội DTTS Việt Nam.(09/10/2011 4:26 CH)

Quyết định phê duyệt Đề án Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam. (10/09/2011 4:27 CH)

Quyết định thành lập BCĐ tổ chức Đaị hội đại biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa(10/09/2011 4:27 CH)

Diễn văn Khai mạc Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa làn thứ nhất.(10/09/2011 4:27 CH)

Lời chúc mừng của Đc Khăn Đi Xinh Khăm Phắt- Lào tại ĐHĐB các DTTS tỉnh Thanh Hóa(10/09/2011 4:27 CH)

Bài phát biểu của Đc Nguyễn Văn Lợi - Bí thư T.W tại ĐHĐB các DTTS tỉnh Thanh Hóa(10/09/2011 4:27 CH)

Bài phát biểu Đc Hà Hùng - Phó chủ nhiệm Uỷ ban DT tại ĐHĐB các DTTS tỉnh Thanh Hóa(10/09/2011 4:26 CH)