Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
359 người đã bình chọn
2539 người đang online

Quyết định phê duyệt Đề án Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam.

Đăng ngày 10 - 09 - 2011
100%

 

 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
        Số: 757/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                         Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt Đề án Đại hội đại biểu
các dân tộc thiểu số Việt Nam 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
          Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
          Căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng;
          Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc,
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Phê duyệt Đề án Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam với các nội dung chủ yếu sau:
1. Mục đích, yêu cầu của Đại hội
a) Mục đích Đại hội nhằm tiếp tục tổng kết, đánh giá công tác dân tộc, khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; khẳng định, tôn vinh và biểu dương công lao đóng góp to lớn của các dân tộc thiểu số trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước qua các thời kỳ;
b) Yêu cầu: Đại hội các cấp tổ chức phải trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, đồng thời tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, tự hào trong các tầng lớp nhân dân.
2. Nội dung Đại hội: tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trong các thời kỳ cách mạng, đặc biệt thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển; đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác dân tộc từ Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa IX) đến nay và định hướng đến năm 2020.
3. Đại hội được tổ chức ở 3 cấp: huyện, tỉnh và trung ương (Đại hội toàn quốc);
4. Thời gian Đại hội các cấp
a) Đại hội cấp huyện, cấp tỉnh: thời gian 01 ngày, từ quý III đến hết quý IV năm 2009;
b) Đại hội toàn quốc: thời gian 02 ngày, vào trung tuần tháng 5 năm 2010 – dịp Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
5. Kinh phí Đại hội
a) Ngân sách trung ương bảo đảm chi tổ chức Đại hội toàn quốc và các hoạt động của Đại hội;
b) Ngân sách địa phương bảo đảm chi tổ chức Đại hội cấp tỉnh, huyện và các hoạt động của Đại hội; đối với các địa phương chưa tự cân đối được thu, chi ngân sách trên địa bàn thì ngân sách trung ương hỗ trợ cho ngân sách địa phương để thực hiện.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội toàn quốc do một đồng chí Phó Thủ tướng làm Trưởng ban; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Phó Trưởng ban Thường trực; thành viên Ban Chỉ đạo gồm các đồng chí lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương liên quan (Thủ tướng Chính phủ sẽ có Quyết định riêng); Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội cấp tỉnh, huyện do đồng chí Chủ tịch hoặc một đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp làm Trưởng ban; thành viên gồm lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đơn vị cùng cấp có liên quan (Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định).
2. Ủy ban Dân tộc là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội toàn quốc, giúp Ban Chỉ đạo Đại hội toàn quốc chỉ đạo việc tổ chức Đại hội các cấp; chủ trì, phối hợp với các Bộ, Ban, ngành, cơ quan Trung ương liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội toàn quốc; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai tổ chức Đại hội các cấp; theo dõi báo cáo Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội toàn quốc về kết quả Đại hội các cấp và thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Đại hội toàn quốc phân công.
3. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội các cấp bảo đảm theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư về tổ chức Đại hội.
4. Các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên quan thực hiện các nhiệm vụ quy định trong Đề án.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Các Ban Chỉ đạo: Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam Bộ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, ĐP (5b).
THỦ TƯỚNG


(đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

 
 

 

 

<

Tin mới nhất

Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa lần thứ I thành công tốt đẹp(15/02/2012 4:27 CH)

Chỉ thị của BCH TW về lãnh đạo Đại hội DTTS Việt Nam.(09/10/2011 4:26 CH)

Quyết định phê duyệt Đề án Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam. (10/09/2011 4:27 CH)

Quyết định thành lập BCĐ tổ chức Đaị hội đại biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa(10/09/2011 4:27 CH)

Diễn văn Khai mạc Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa làn thứ nhất.(10/09/2011 4:27 CH)

Lời chúc mừng của Đc Khăn Đi Xinh Khăm Phắt- Lào tại ĐHĐB các DTTS tỉnh Thanh Hóa(10/09/2011 4:27 CH)

Bài phát biểu của Đc Nguyễn Văn Lợi - Bí thư T.W tại ĐHĐB các DTTS tỉnh Thanh Hóa(10/09/2011 4:27 CH)

Bài phát biểu Đc Hà Hùng - Phó chủ nhiệm Uỷ ban DT tại ĐHĐB các DTTS tỉnh Thanh Hóa(10/09/2011 4:26 CH)

    °