Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Quyết định thành lập BCĐ tổ chức Đaị hội đại biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 10 - 09 - 2011
100%

UỶ BAN NHÂN DÂN   TỈNH THANH HÓA
 

Số: 2771 /QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 

Thanh Hoá, ngày 18 tháng 8 năm 2009
                                  
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đaị hội đại biểu
các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hoá
 
 

         CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

 
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Chỉ thị số 35 - CT/TW ngày 08 tháng 5 năm 2009 của Ban Bí thư Trung ương đảng về lãnh đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 757/QĐ-TTg ngày 08 5 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam;
Xét đề nghị Ban Dân vận Tỉnh uỷ và Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số 182/TTr-LN-BĐT-BDV ngày 18 tháng 6 năm 2009; của của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 269/TTr-SNV ngày 08 tháng 7 năm 2009, về việc thànhlập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hoá
 
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Thànhlập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hoá, gồm các ông, bà:
1. Ông Chu Phạm Ngọc Hiển, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh - Trưởng ban;
2. Bà Lô Thị Luân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, - Phó Trưởng ban;
3. Ông Cầm Bá Tiến, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ, - Uỷ viên;
4. Ông Nguyễn Đức Thắng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, - Uỷ viên;
5. Ông Hà Văn Thương, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, - Uỷ viên;
6. Ông Vũ Văn Khoa, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ,- Uỷ viên;
7. Ông Nguyễn Xuân Dũng, Giám đốc Sở Nội vụ,- Uỷ viên;
8. Ông Phạm Cường Vinh, Giám đốc Sở Tài chính, - Uỷ viên;
9. Ông Ngô Hoài Chung, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao, Du lịch,       - Uỷ viên;
10. Ông Nguyễn Trọng Quỳnh, Chánh Văn phòng UBND tỉnh,- Uỷ viên.
11. Ông Phạm Văn Phượng, Trưởng ban Dân tộc Miền núi, - Phó ban trực.
        
   Ban Dân tộc là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Trưởng ban Dân tộc sử dụng bộ máy, cán bộ, công chức của Ban để giúp việc Ban Chỉ đạo.
Điều 2. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thành lập Ban Chỉ đạo và triển khai tổ chức Đại hội ở các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Đại hội; xây dựng chương trình, kế hoạch, chuẩn bị nội dung và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức Đại hội cấp tỉnh theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Trung ương. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh do Trưởng ban phân công.
Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hoá tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
 
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Dân tộc; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:                                                                                   CHỦ TỊCH
- Uỷ ban Dân tộc;                                                                                                          (đã ký)
- Thường trực tỉnh uỷ;              
- Thường trực HĐND tỉnh;       
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh    ;                                                                                                              
- Ban Dân vận, Ban Tổ chức,                                                                                Mai Văn Ninh 
 Ban Tuyên giáo, VP Tỉnh uỷ;                                                         
- Như Điều 3 QĐ;
- Lưu: VT, TC.
 
 

 

 

<

Tin mới nhất

Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa lần thứ I thành công tốt đẹp(15/02/2012 4:27 CH)

Chỉ thị của BCH TW về lãnh đạo Đại hội DTTS Việt Nam.(09/10/2011 4:26 CH)

Quyết định phê duyệt Đề án Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam. (10/09/2011 4:27 CH)

Quyết định thành lập BCĐ tổ chức Đaị hội đại biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa(10/09/2011 4:27 CH)

Diễn văn Khai mạc Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa làn thứ nhất.(10/09/2011 4:27 CH)

Lời chúc mừng của Đc Khăn Đi Xinh Khăm Phắt- Lào tại ĐHĐB các DTTS tỉnh Thanh Hóa(10/09/2011 4:27 CH)

Bài phát biểu của Đc Nguyễn Văn Lợi - Bí thư T.W tại ĐHĐB các DTTS tỉnh Thanh Hóa(10/09/2011 4:27 CH)

Bài phát biểu Đc Hà Hùng - Phó chủ nhiệm Uỷ ban DT tại ĐHĐB các DTTS tỉnh Thanh Hóa(10/09/2011 4:26 CH)