Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
359 người đã bình chọn
2307 người đang online

Phòng Chính sách và Tuyên truyền

Đăng ngày 24 - 02 - 2012
100%

1. Chức năng:Phòng Chính sách và Tuyên truyền có chức năng tham mưu cho Trưởng ban Dân tộc tỉnh  thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thực hiện chính sách dân tộc, nhiệm vụ công tác dân tộc và công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân vùng dân tộc, miền núi của tỉnh.
2. Nhiệm vụ:
a) Chủ trì xây dựng dự thảo các quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về lĩnh vực công tác dân tộc thuộc phạm vi quản lý của Ban để trình UBND tỉnh.
b) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các chính sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc; thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Ban Dân tộc cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vận động đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
c) Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, mô hình đầu tư phát triển kinh tế – xã hội đặc thù, hỗ trợ ổn định cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, vùng sâu, vùng xa do UBND tỉnh và Uỷ ban Dân tộc giao cho Ban Dân tộc quản lý, chỉ đạo.
d) Chủ trì theo dõi, tổng hợp, sơ kết, tổng kết và đánh giá thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh, tham mưu đề xuất các chủ trương, biện pháp để giải quyết các vấn đề xoá đói, giảm nghèo, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, vận động bãi bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín, dị đoan vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các vấn đề dân tộc khác trên địa bàn.
đ) Phối hợp với Văn phòng Ban tổ chức tiếp đón, thăm hỏi giải quyết các nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số theo chế độ chính sách và quy định của pháp luật.
e) Bồi dưỡng, lựa chọn đề nghị khen thưởng các tập thể và cá nhân người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế – xã hội, xoá đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự và gương mẫu thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.
g) Công tác đào tạo, cử tuyển học sinh dân tộc thiểu số; tuyển dụng sinh viên dân tộc thiểu số đã tốt nghiệp các trường vào làm công tác tại các cơ quan nhà nước trong tỉnh; bố trí công chức là người dân tộc thiểu số làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp.
h) Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực công tác dân tộc theo quy định của pháp luật hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.
i) Công tác phối hợp giữa Ban Dân tộc với các cơ quan, đơn vị gồm: Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, Sở VHTT và Du lịch.
k) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về vận động, tuyên tryền, công tác dân tộc, đối với phòng Dân tộc cấp huyện, cán bộ chuyên trách cấp xã về công tác dân tộc.
l) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.
3. Cơ cấu tổ chức và biên chế
Phòng Chính sách và Tuyên truyền có Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và công chức, lao động do Trưởng ban quyết định trong tổng biên chế được giao của Ban Dân tộc.

<

Tin mới nhất

Văn phòng(26/02/2012 4:27 CH)

Thanh tra(25/02/2012 4:27 CH)

Phòng Kế hoạch, tổng hợp(24/02/2012 4:27 CH)

Phòng Chính sách và Tuyên truyền (24/02/2012 4:27 CH)

    °