Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
359 người đã bình chọn
2520 người đang online

Thanh tra

Đăng ngày 25 - 02 - 2012
100%

1. Chức năng: Thanh tra Ban có chức năng tham mưu cho Trưởng ban Dân tộc tỉnh về công tác thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc của Ban Dân tộc tỉnh.
Thanh tra Ban có con dấu riêng, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Trưởng ban, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác và nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Uỷ ban Dân tộc.
2. Nhiệm vụ:
a) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra các chính sách dân tộc, các chương trình, dự án liên quan đến miền núi và dồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
b) Thanh tra hành chính đối với tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trực tiếp của Trưởng ban Dân tộc trong việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao.
c) Thường trực tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.
d) Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
đ) Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Ban, phòng dân tộc các huyện thực hiện các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, các kết luận, quyết định xử lý về thanh tra của Ban Dân tộc.
e) Tham mưu về thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan.
g) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và của Trưởng ban giao.
3. Cơ cấu tổ chức và biên chế
Thanh tra Ban có Chánh Thanh tra, 01 Phó Chánh Thanh tra và Thanh tra viên do Trưởng ban quyết định trong tổng biên chế được giao của Ban Dân tộc.

<

Tin mới nhất

Văn phòng(26/02/2012 4:27 CH)

Thanh tra(25/02/2012 4:27 CH)

Phòng Kế hoạch, tổng hợp(24/02/2012 4:27 CH)

Phòng Chính sách và Tuyên truyền (24/02/2012 4:27 CH)

    °