Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
359 người đã bình chọn
2456 người đang online

Văn phòng

Đăng ngày 26 - 02 - 2012
100%

1. Chức năng: Văn phòng Ban có chức năng tham mưu cho Trưởng ban về công tác tổ chức, cán bộ; thi đua-khen thưởng; cải cách hành chính; tổng hợp và hành chính quản trị, là người phát ngôn của Ban, là đầu mối trong hoạt động quản lý, phối hợp với các phòng chuyên môn của Ban tổ chức triển khai nhiệm vụ được giao.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:
a) Tổng hợp, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Lãnh đạo Ban; đôn đốc, theo dõi, tổng hợp việc thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác đã được Lãnh đạo ban phê duyệt.
b) Thu thập, xử lý, quản lý và sử dụng thông tin để xây dựng các báo cáo tổng hợp theo định kỳ, chuyên đề, đột xuất của Ban.
c) Thực hiện nhiệm vụ tư vấn văn bản cho Lãnh đạo Ban, chịu trách nhiệm về tính pháp lý, kỹ thuật soạn thảo văn bản của cơ quan ban hành theo quy định của Nhà nước; tổ chức rà soát, hệ thống hoá các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của Ban theo ngành; tổ chức quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác lưu trữ cơ quan theo quy định pháp luật.
d) Thực hiện nhiệm vụ thư ký tổng hợp các cuộc họp, làm việc, dự thảo thông báo kết luận của Lãnh đạo Ban.
đ) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, của ngành.
e) Tổ chức thực hiện công tác thi đua – khen thưởng và kỷ luật của Ban và của ngành (là Thường trực Hội đồng thi đua- khen thưởng và kỷ luật của cơ quan và của ngành).
g) Thực hiện nhiệm vụ công tác tài chính và tài sản của cơ quan; xây dựng dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan; Quản lý, giám sát các nguồn kinh phí hoạt động của cơ quan theo đúng chế độ tài chính, kế toán và các quy định hiện hành của Nhà nước; quản lý và đảm bảo cơ sở vật chất, các trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho hoạt động của cơ quan
h) Tổ chức giao tiếp, đối nội, đối ngoại của cơ quan; chủ trì phối hợp với các phòng thuộc Ban tiếp đón, thăm hỏi, tổ chức các cuộc thăm quan, du lịch cho đồng bào các DTTS.
i) Chủ trì tham mưu tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp của tỉnh theo định kỳ.
k Thực hiện công tác thường trực, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy, phòng chống thiên tai, bảo mật nội bộ, vệ sinh môi trường của cơ quan.
l) Thường trực về thực hiện nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính, Quản trị mạng, trang thông tin điện tử của Ban; theo dõi việc chấp hành kỷ luật lao động, trật tự, kỷ cương hành chính theo nội quy, quy chế của cơ quan.
m) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.
3. Cơ cấu tổ chức và biên chế
Văn phòng có Chánh Văn phòng, 02 Phó Chánh Văn phòng và công chức, lao động do Trưởng ban quyết định trong tổng biên chế được giao của Ban Dân tộc.

<

Tin mới nhất

Văn phòng(26/02/2012 4:27 CH)

Thanh tra(25/02/2012 4:27 CH)

Phòng Kế hoạch, tổng hợp(24/02/2012 4:27 CH)

Phòng Chính sách và Tuyên truyền (24/02/2012 4:27 CH)

    °