Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW 5 (khóa XI) tại Đảng bộ Ban Dân tộc Thanh Hóa

Đăng ngày 17 - 08 - 2012
100%

Ngày 10/8/2012, Đảng bộ Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TW5 (khóa XI) cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng của Đảng bộ. Đồng chí Lương Văn Tưởng - Tỉnh ủy viên, Bí thự Đảng bộ, Trưởng ban Dân tộc chủ trì và trực tiếp quán triệt các nội dung của Nghị quyết.

Hội nghị đã được truyền đạt 5 chuyên đề thuộc nội dung Nghị quyết TW 5 (Khóa XI) gồm:
Thứ nhất, Kết luận về tổng kết việc thi hành Hiến pháp năm 1992 và những nội dung cơ bản cần sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.
Thứ hai,Kết luận về tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Thứ ba,Nghị quyết "Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020".
Thứ tư,Kết luận về một số vấn đề về tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020.
Thứ năm,Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X)  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Thông qua việc học tập và quán triệt những nội dung cơ bản của các kết luận, nghị quyết Trung ương 5 (khóa XI),  đã giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 5 (khoá XI), từ đó có nhận thức đúng đắn, thống nhất một ý chí, chấp hành mọi chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn quá trình công tác; tham gia tích cực vào công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong quần chúng nhân dân./.

<

Tin mới nhất

ĐẢNG BỘ BAN DÂN TỘC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CÁC KẾT LUẬN CỦA...(16/09/2020 3:48 CH)

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa(13/03/2020 2:32 CH)

ĐẢNG BỘ BAN DÂN TỘC TỈNH THANH HÓA LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG...(17/01/2020 1:42 CH)

CHI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BAN DÂN TỘC: ĐẠI HỘI LẦN THỨ VII (2019 – 2022) THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP(03/06/2019 10:04 SA)

HỘI NGHỊ: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành...(29/08/2017 2:17 CH)

Kế hoạch triển khai học tập, sinh hoạt chuyên đề Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của...(19/07/2017 9:13 SA)

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN BAN DÂN TỘC TỈNH THANH HÓA(17/04/2017 2:38 CH)

Hướng dẫn triển khai chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của BCT về "Đẩy mạnh học tập và làm...(27/03/2017 9:11 SA)