Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Đảng ủy Ban Dân tộc Thanh Hóa kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

Đăng ngày 12 - 11 - 2012
100%

Ngày 01/11/2012, Ban Chấp hành Đảng bộ Ban Dân tộc Thanh Hóa tiến hành kiểm điểm phê bình và tự phê bình đối với tập thể và cá nhân Đảng ủy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

 Đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân - Ủy viên BTV, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác cùng các đồng chí tổ viên đại diện các ban của Đảng ủy khối đã tới dự và chỉ đạo hội nghị.
 Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Lương Văn Tưởng- Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Dân tộc đã quán triệt mục đích, yêu cầu, phương châm, phương pháp kiểm điểm và nhấn mạnh các nội dung kiểm điểm, phê bình và tự phê bình của tập thể và mỗi cá nhân Đảng ủy viên tập trung theo 3 vấn đề cấp bách được nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 cũng như trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; nghiêm túc thực hiện kiểm điểm theo đúng hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy khối trên tinh thần hết sức trách nhiệm, nhìn thẳng vào sự thật, cầu thị, nghiêm túc nhìn nhận các khuyết điểm để sửa chữa, khắc phục.
Tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy khối Nguyễn Ngọc Xuân nhấn mạnh thông qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân, Đảng ủy cần bám sát Hướng dẫn số 12-HD/ĐU ngày 17/4/2012 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối. Trên cơ sở 3 nội dung kiểm điểm cần đi sâu đánh giá một số mặt: Đánh giá việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ theo loại hình tổ chức cơ sở đảng cơ quan hành chính; mối quan hệ giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị, giữa Bí thư cấp ủy với Thủ trưởng đơn vị; nề nếp, chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ; công tác quản lý, phân công nhiệm vụ, đánh giá đảng viên; vai trò của cấp ủy trong công tác cán bộ. Trả lời thẳng vào các câu hỏi góp ý và đề ra phương hướng sửa chữa, khắc phục những khuyết điểm.
Thay mặt Đảng ủy Ban Dân tộc, đồng chí Tạ Hồng Hải, Phó Bí thư trình bày Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của Ban Chấp hành Đảng ủy Ban Dân tộc. Tại hội nghị các Ủy viên BCH đã tham gia góp ý thẳng thắn, trách nhiệm và thống nhất đánh giá: Ban Chấp hành Đảng ủy luôn kiên định chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; trung thành với lợi ích của đất nước và nhân dân; không suy thoái về chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống; không cục bộ, bè phái; không có “lợi ích nhóm”;  không tham nhũng, lãng phí; có trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong Đảng bộ; lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ; luôn đề cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ trong việc chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. Đảng ủy thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc của Ban Chấp hành để phát huy vai trò tập thể và cá nhân người đứng đầu; thực sự phát huy dân chủ trong sinh hoạt cấp ủy, trong đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; nội bộ Ban Chấp hành, trong toàn Đảng bộ đoàn kết, thống nhất.
Qua kiểm điểm cho thấy, bên cạnh ưu điểm, tập thể cấp ủy và cá nhân các đồng chí đảng ủy viên đã nghiêm túc tự phê bình về những hạn chế, khuyết điểm của tập thể và bản thân theo 3 nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), như chưa thật sự kiên quyết trong đấu tranh phê bình; tổng kết, đánh giá thực hiện các chương trình hành động của Đảng ủy chưa thường xuyên; công tác quy hoạch cán bộ tốt, nhưng việc đề xuất để được đề bạt cán bộ nữ còn chậm.
Tập thể Ban Chấp hành đã thống nhất đề ra 4 giải pháp khắc phục ngay các khuyết điểm, hạn chế sau khi kiểm điểm và 5 giải pháp về đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống; 4 giải pháp về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; 4 giải pháp về nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của các cấp ủy; đồng thời xác định các vấn đề cần tập trung chỉ đạo ngay sau hội nghị kiểm điểm.
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy khối Nguyễn Ngọc Xuân đã khẳng định: Tập thể và cá nhân đảng ủy Ban Dân tộc không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, đoàn kết nhất trí; không có biểu hiện lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi hoặc tham gia nhóm lợi ích. Quá trình chuẩn bị kiểm điểm tự phê bình và phê bình kịp thời, đúng quy trình theo hướng dẫn, đã bám sát 3 nội dung yêu cầu để chuẩn bị, các nội dung thể hiện rõ tính chiến đấu cao. Việc tổ chức Hội nghị thực sự nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn và cầu thị, đúng các quy định, các báo cáo kiểm điểm của tập thể, cá nhân và các ý kiến tại hội nghị đều đi sâu, làm rõ, góp ý thẳng thắn, xây dựng trên tinh thần đoàn kết. Nội dung đánh giá, kết luận rõ ràng, sát tình hình đơn vị thể hiện vai trò trách nhiệm của cấp ủy trước lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân đã yêu cầu tập thể và các đồng chí Đảng ủy viên tiếp thu ý kiến đóng góp và kết luận để hoàn chỉnh báo cáo kiểm điểm; có các giải pháp thiết thực khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được Hội nghị thẳng thắn nêu ra; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai các công việc tiếp theo đáp ứng yêu cầu Nghị quyết TW4.
- Kết luận Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” của tập thể, cá nhân Đảng ủy Ban Dân tộc, đồng chí Nguyễn Ngọc Xuân đã khẳng định quá trình tổ chức Hội nghị nghiêm túc, dân chủ, thẳng thắn, cầu thị theo đúng hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy khối. Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của tập thể, cá nhân Đảng ủy Ban Dân tộc đạt yêu cầu đặt ra.
Bế mạc hội nghị, đ/c Bí thư Đảng ủy Ban Dân tộc đã phát biểu nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đóng góp, đồng thời chỉ rõ các công việc cần tiếp tục lãnh đạo triển khai trong thời gian tới theo sự chỉ đạo của Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Trong đó lãnh đạo triển khai việc kiểm điểm đối với các chi bộ trong toàn Đảng bộ nhằm tạo sự chuyển biến và nâng cao về nhận thức chính trị, thực hiện tốt Hướng dẫn số 12-HD/ĐU của Ban Thường vụ Đảng ủy khối; phát huy mạnh mẽ vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức cơ sở đảng, góp phần hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

 

 

<

Tin mới nhất

ĐẢNG BỘ BAN DÂN TỘC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI CÁC KẾT LUẬN CỦA...(16/09/2020 3:48 CH)

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 của Đảng bộ Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa(13/03/2020 2:32 CH)

ĐẢNG BỘ BAN DÂN TỘC TỈNH THANH HÓA LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG...(17/01/2020 1:42 CH)

CHI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH BAN DÂN TỘC: ĐẠI HỘI LẦN THỨ VII (2019 – 2022) THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP(03/06/2019 10:04 SA)

HỘI NGHỊ: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành...(29/08/2017 2:17 CH)

Kế hoạch triển khai học tập, sinh hoạt chuyên đề Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của...(19/07/2017 9:13 SA)

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN BAN DÂN TỘC TỈNH THANH HÓA(17/04/2017 2:38 CH)

Hướng dẫn triển khai chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của BCT về "Đẩy mạnh học tập và làm...(27/03/2017 9:11 SA)