Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Tỉnh Thanh Hóa Với công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ III, năm 2019.

Đăng ngày 14 - 03 - 2019
100%

Để chuẩn bị tốt Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III, năm 2019 tiến tới Đại hội toàn quốc các DTTS Việt Nam lần thứ II diễn ra trong năm 2020; vừa qua, Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất bàn về các nội dung chuẩn bị cho đại hội.

Ông Phạm Đăng Quyền – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa lần thứ III, năm 2019 - Chủ trì Hội nghị.

Theo Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh về tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa lần thứ III, năm 2019, thời gian tổ chức đại hội cấp huyện là 1 ngày, cấp tỉnh là 2 ngày. Đại hội cấp huyện sẽ hoàn thành trước ngày 30/6/2019, đại hội cấp tỉnh tổ chức trong tháng 10/2019. Thanh Hóa có 13 đơn vị cấp huyện tổ chức Đại hội gồm: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh, Thường Xuân, Như Xuân, Như Thanh, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Ngọc Lặc, Thọ Xuân, Triệu Sơn. Có 5 đơn vị (dưới 5.000 người DTTS) không tổ chức đại hội mà tổ chức hội nghị hiệp thương là: Hà Trung, Vĩnh Lộc, Yên Định, Tĩnh Gia và Bỉm Sơn.

Để Đại hội thực sự là ngày hội đại đoàn kết các dân tộc, tạo sức lan tỏa, công bằng trong cộng đồng xã hội về những điển hình được tôn vinh, Thanh Hóa đặc biệt quan tâm cơ cấu đại biểu đủ thành phần DTTS đại diện cho cộng đồng và thuộc nhiều lĩnh vực công tác; theo đó, Đại hội cấp tỉnh sẽ có 250 đại biểu chính thức, đại diện cho cộng đồng các DTTS cư trú tại địa phương, bảo đảm hài hòa về cơ cấu, thành phần dân tộc, độ tuổi, giới tính... Đặc biệt, quan tâm đại biểu trẻ và đảm bảo tỷ lệ đại biểu nữ tối thiểu phải đạt 30%.

Với chủ đề “ Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, Đại hội lần này tiếp tục tổng kết, đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới trên cơ sở đánh giá, ghi nhận kết quả thực hiện Quyết tâm thư mà Đại hội lần thứ II, năm 2014 đã đặt ra. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị - xã hội sâu rộng, nhằm nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; đồng thời, đây cũng cũng là dịp để các đại biểu giao lưu, học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các dân tộc, giữa các địa phương, vùng - miền.

Ban Chỉ đạo đã chọn huyện Bá Thước để tổ chức đại hội điểm; đồng thời, chỉ đạo định hướng các báo cáo điển hình của tập thể và cá nhân tại Đại hội phải tập trung vào lĩnh vực xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, có tính đề xuất về cơ chế, chính sách phát triển bền vững vùng dân tộc giai đoạn tiếp theo, đáp ứng được yêu cầu thực tế.

<

Tin mới nhất

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI VIỆC RÀ SOÁT, THỐNG KÊ, TỔNG HỢP CÁC HỘ GIA ĐÌNH THIẾU ĐẤT Ở, ĐẤT SẢN XUẤT(20/09/2019 10:13 SA)

Huyện Thường Xuân –Hứa hẹn khởi sắc từ du lịch cộng đồng(18/09/2019 7:19 SA)

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa lần thứ III(17/09/2019 7:08 SA)

Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của...(09/09/2019 1:08 CH)

Trường PTTH Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa chiếc nôi đào tạo các thế hệ học sinh cho vùng đồng...(05/09/2019 7:14 SA)

Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh...(04/09/2019 4:41 CH)

Hoạt động tình nguyên tặng quà, hỗ trợ cho học sinh vùng khó khăn năm 2019 của Chi đoàn thanh...(04/09/2019 1:43 CH)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 718/QĐ-TTg NGÀY 15/5/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ(28/08/2019 7:09 SA)