Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Kết quả tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III, năm 2019 tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 02 - 08 - 2019
100%

Từ ngày 20/4/2019 đến ngày 22/6/2019 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra 13 Đại hội dân tộc thiểu số cấp huyện và 05 hội nghị hiệp thương chọn cử đại biểu theo đúng quy định và hướng dẫn của các cấp.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương như: Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 08/5/2009 của Ban Bí thư về lãnh đạo Đại hội Đại biểu các DTTS Việt Nam; Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ, ngày 14/01/2019 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS Việt Nam về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019; Thường trực Tỉnh ủy đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 4118-CV/VPTU ngày 05/4/2019 về việc chủ trương tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa lần thứ III năm 2019 và Văn bản số 1204-CV/TU ngày 16/4/2019 về việc lãnh đạo tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ III năm 2019; UBND tỉnh có Kế hoạch số 180/KH-UBND, ngày 01/11/2018 về việc tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS các cấp tỉnh Thanh Hóa lần thứ III, năm 2019; Hướng dẫn số 140/HD-BCĐ ngày 08/3/2019 của Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ III tỉnh về Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện lần thứ III năm 2019; Quyết định số 686/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc Thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa lần thứ III, năm 2019; Văn bản số 94/PC-BCĐ ngày 09/4/2019 của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa lần thứ III về phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo.

Các huyện đã tiến hành thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các tiểu ban phục vụ Đại hội; Theo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã bám sát hướng dẫn, chỉ đạo sát sao, tham gia đầy đủ và có các bài phát biểu chỉ đạo tại Đại hội của các huyện;

 Ban Dân tộc, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo đã ban hành hướng dẫn cụ thể về công tác chuẩn bị, công tác tổ chức, công tác thi đua khen thưởng để các huyện tổ chức Đại hội cấp huyện và hội nghị hiệp thương theo đúng hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu của Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa lần thứ III.

Kết quả tổ chức Đại hội cấp huyện:

- Qua 13 Đại hội tại 13 huyện, tổng số đại biểu chính thức của các huyện được triệu tập gồm 1.712 đại biểu, trong đó đại biểu nữ chiếm hơn 30% tổng số đại biểu. Thành phần đại biểu đảm bảo tiêu chuẩn và cơ cấu theo các thành phần, các giới, dân tộc, độ tuổi. Các đại biểu là những người ưu tú tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, tích cực phát triển kinh tế gia đình, trong hoạt động xóa đói giảm nghèo; trong công tác, học tập và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gương mẫu chấp hành chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, được hiệp thương, chọn cử đảm bảo công khai, dân chủ. Đại hội điểm được thực hiện tại huyện Bá Thước.

- Nội dung, chương trình Đại hội các huyện được tổ chức trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, đảm bảo mục đích, yêu cầu từ khâu chuẩn bị, tuyên truyền, hình thức tổ chức, nội dung, thời gian, chương trình Đại hội và các nội dung liên quan theo đúng văn bản hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Tài liệu Đại hội và các nội dung liên quan đã được các huyện chuẩn bị chu đáo, đầy đủ; báo cáo chính trị của Đại hội, các báo cáo tham luận,  Quyết tâm thư của Đại hội cơ bản đã thực hiện đúng hướng dẫn và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Đại hội tỉnh.

- Tại Đại hội cấp huyện đã trao bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho 02 tập thể, 10 cá nhân (chỉ thực hiện tại Đại hội điểm huyện Bá Thước); giấy khen của Trưởng Ban Dân tộc cho 170 cá nhân; Giấy khen của Chủ tịch UBND các huyện cho 78 tập thể và 1.532 cá nhân là đại biểu chính thức đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc giai đoạn 2014 - 2019.

- Công tác chọn cử đại biểu đi dự Đại hội cấp trên được tiến hành nghiêm túc, khách quan, dân chủ, đảm bảo đúng, đủ về cơ cấu, số lượng đại biểu theo phân bổ của Ban Chỉ đạo Đại hội cấp tỉnh. Tổng số Đại biểu được bầu đi dự Đại hội cấp tỉnh sau các Đại hội và hội nghị hiệp thương cấp huyện là 190 đại biểu. Sau Đại hội và hội nghị hiệp thương, các huyện đang hoàn thiện hồ sơ gửi về Ban Dân tộc tổng hợp đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng tại Đại hội cấp tỉnh.

- Công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội của các huyện được thực hiện tốt, bằng nhiều hình thức như: treo băng rôn, khẩu hiệu tại các trục đường chính của huyện, với khẩu hiệu (chủ đề) chính tại Đại hội là: “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”; Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện thực hiện và phát các phóng sự nêu gương người tốt, việc tốt, các cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện. Tại trung tâm hội nghị các huyện, địa điểm tổ chức Đại hội đã thực hiện trưng bày, triển lãm pano, hình ảnh phản ánh các thành tựu đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hôi, an ninh - quốc phòng của đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện trong giai đoạn thực hiện Quyết tâm thư Đại hội lần thứ II (2014 – 2019). Tổ chức các chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng Đại hội…Qua đó, giúp cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện hiểu được mục đích, ý nghĩa việc tổ chức Đại hội. Nhiều bài viết đã được đăng tin trên các báo: Báo Thanh Hóa, Báo Dân tộc và phát triển, Báo Văn hóa Đời sống…

Đại hội đại biểu các DTTS cấp huyện lần thứ III là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng trong đời sống cộng đồng các dân tộc; nhằm tiếp tục đánh giá thành tựu đạt được trong việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc; khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng, bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Đại hội đã thu hút sự quan tâm, tham gia của các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế sôi nổi, phấn khởi, đồng tình ủng hộ của đồng bào các DTTS trên địa bàn các huyện tổ chức Đại hội. Kết quả sau Đại hội đã tạo ra không khí phấn khởi trong các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn các huyện. Củng cố niềm tin của đồng bào các DTTS vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, cổ vũ nhân dân hăng say lao động, sản xuất góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển toàn diện; khẳng định, ghi nhận và biểu dương công lao to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số qua 5 năm thực hiện Quyết tâm thư  của  Đại hội đại biểu lần thứ II các huyện.

Tuy nhiên, ở một vài huyện công tác tuyên truyền trước Đại hội chưa được quan tâm đúng mức, chưa thu hút được sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân.  Kinh phí còn hạn chế, do đó việc tổ chức các nội dung chưa thực sự phong phú. 

Nhiệm vụ từ nay đến Đại hội đại biểu các DTTS cấp tỉnh lần thứ III, năm 2019 cần tập trung công tác tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ ba cấp huyện; phát động phong trào thi đua yêu nước hướng tới Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh và toàn quốc. Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh lần thứ III, tập trung chuẩn bị tốt các nội dung cho Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn tỉnh vào tháng 10 năm 2019.

<

Tin mới nhất

Nguyễn Hữu Thọ, một đời ông là một bí ẩn.(03/07/2020 9:29 SA)

HOẠT ĐỘNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1-6 NĂM 2020 TẠI CƠ QUAN BAN DÂN TỘC(02/06/2020 7:03 SA)

Hội nghị tập huấn cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện và công chức công tác dân tộc cấp...(26/05/2020 9:24 SA)

HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “GIẢM THIỂU TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT...(21/04/2020 8:19 SA)

Ban Dân tộc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phân định các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền...(19/04/2020 10:46 CH)

Lễ trao tặng huy Hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Đảng bộ Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa(14/02/2020 10:08 SA)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2020 (21/01/2020 1:45 CH)

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Y Thông thăm, tặng quà Tết tại huyện Quan Hóa tỉnh Thanh Hóa(10/01/2020 7:32 SA)