Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI VIỆC RÀ SOÁT, THỐNG KÊ, TỔNG HỢP CÁC HỘ GIA ĐÌNH THIẾU ĐẤT Ở, ĐẤT SẢN XUẤT

Đăng ngày 20 - 09 - 2019
100%

Ngày 17 tháng 9 năm 2019, Đồng chí Lương Văn Tưởng - Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Dân tộc tỉnh đã chủ trì Hội nghị triển khai việc rà soát, thống kê, tổng hợp các hộ gia đình thiếu đất ở, đất sản xuất theo Thông báo số 281/TB-HĐND ngày 19-7-2019 về Kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khóa XVII.

Tham phần hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; đại diện lãnh đạo UBND, Phòng Dân tộc, Phòng Tài nguyên và Môi trường của 11 huyện miền núi; cán bộ phụ trách công tác dân tộc, Phòng Tài nguyên và Môi trường của 07 huyện giáp ranh có xã miền núi.

Dự, đưa tin Hội nghị có các phóng viên: Báo Dân tộc và Phát triển, Báo Thanh Hóa.

Đồng chí Cao Thị Hòa - Trưởng phòng Chính sách và Tuyên truyền (cơ quan tham mưu chính sách của Ban Dân tộc tỉnh) triển khai hướng dẫn về việc thực hiện rà soát, thống kê, tổng hợp các hộ gia đình thiếu đất ở, đất sản xuất theo Thông báo số 281/TB-HĐND ngày 19-7-2019 về Kết luận của Chủ tịch HĐND tỉnh; theo đó: Phạm vi rà soát là vùng dân tộc thiểu số và miền núi ở 11 huyện miền núi và các huyện có xã miền núi; Đối tượng rà soát, gồm: Các hộ đồng bào DTTS nghèo vùng DTTS và miền núi; hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo đúng đối tượng quy định tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31-10-2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2017 - 2020; hướng dẫn trình tự thực hiện rà soát, các bước tiến hành và công tác tổ chức thực hiện.

Đại diện lãnh đạo các sở và UBND các huyện đã thảo luận, phát biểu ý kiến bàn giải pháp, nội dung để tổ chức thực hiện tốt công tác rà soát, thống kê, tổng hợp các hộ gia đình thiếu đất ở, đất sản xuất bảo đảm chất lượng và tiến độ kế hoạch đề ra.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lương Văn Tưởng - TUV, Trưởng ban Dân tộc yêu cầu UBND các huyện phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành; triển khai công tác rà soát, thống kê số liệu chính xác về các hộ đồng bào DTTS nghèo vùng DTTS và miền núi; hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn theo biểu mẫu và nội dung hướng dẫn đã triển khai, báo cáo đúng thời gian quy định để Ban Dân tộc tổng hợp gửi Sở Tài nguyên và Môi trường và báo cáo HĐND và UBND tỉnh./. 

<

Tin mới nhất

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI VIỆC RÀ SOÁT, THỐNG KÊ, TỔNG HỢP CÁC HỘ GIA ĐÌNH THIẾU ĐẤT Ở, ĐẤT SẢN XUẤT(20/09/2019 10:13 SA)

Huyện Thường Xuân –Hứa hẹn khởi sắc từ du lịch cộng đồng(18/09/2019 7:19 SA)

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chỉ đạo Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa lần thứ III(17/09/2019 7:08 SA)

Hội nghị Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của...(09/09/2019 1:08 CH)

Trường PTTH Dân tộc nội trú tỉnh Thanh Hóa chiếc nôi đào tạo các thế hệ học sinh cho vùng đồng...(05/09/2019 7:14 SA)

Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh...(04/09/2019 4:41 CH)

Hoạt động tình nguyên tặng quà, hỗ trợ cho học sinh vùng khó khăn năm 2019 của Chi đoàn thanh...(04/09/2019 1:43 CH)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 718/QĐ-TTg NGÀY 15/5/2014 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ(28/08/2019 7:09 SA)