Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
375 người đã bình chọn
476 người đang online

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ TỔ CHỨC CUNG CẤP THÔNG TIN

Đăng ngày 31 - 08 - 2020
100%

Ngày 11 tháng 6 năm 2018 Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 52/QĐ-BDT (tải về)  Ban hành Quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin; nội dung cụ thể như sau:

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định trách nhiệm của các phòng chuyên môn thuộc Ban trong việc cung cấp; tiếp nhận, quản lý  và sử dụng thông tin phục vụ công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Điều 2. Mục đích cung cấp thông tin

Bảo đảm nguồn thông tin chính thống để Ban lãnh đạo chỉ đạo, hướng dẫn đội ngũ phụ trách công tác pháp chế định hướng dư luận xã hội, phản bác thông tin sai trái; giải thích, làm rõ những vấn đề quan trong, phức tạp, nhạy cảm liên quan đến lĩnh vực Ban quản lý, tạo sự thống nhất trong nhận thức, tư tưởng cán bộ, công chức và nhân dân.

Điều 3. Nguyên tắc cung cấp thông tin

 1. Thông tin phải chính xác, toàn diện, đầy đủ, thống nhất.
 2. Bảo đảm yêu cầu về định hướng chính trị, tư tưởng trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.
 3. Đúng với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương của tỉnh.
 4. Việc cung cấp thông tin phải kịp thời, minh bạch, thuận lợi cho công dân; đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, trong trường hợp phát hiện thông tin đã cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ thì phải đính chính hoặc cung cấp bổ sung thông tin.

Điều 4. Giải thích một số từ ngữ trong Quy chế

 1. “Thông tin”: là tin, dữ liệu được chứa đựng trong văn bản, hồ sơ, tài liệu có sẵn, tồn tại dưới dạng bản viết, bản in, bản điện tử, tranh, ảnh, bản vẽ, băng, đĩa, bản ghi hình, ghi âm hoặc các dạng khác do cơ quan nhà nước tạo ra.
 2. “Cung cấp thông tin”: Cung cấp nội dung những vấn đề cụ thể (sự kiện, vụ việc, tình tiết...) được thể hiện bằng văn bản, tư liệu (tiếng nói, âm thanh, hình ảnh, đồ họa...).
 3. “Vấn đề quan trọng”: vấn đề có tác động lớn, ảnh hưởng sau rộng đén đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của tỉnh.
 4. “Vấn đề phức tạp, nhạy cảm”: vấn đề thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhiều đối tượng trong xã hội, nếu thông tin sai hoặc không thông tin, giải thích, định hướng kịp thời có thể tác động bất lợi đến dư luận.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 5. Nội dung cung cấp thông tin

 1. Giới thiệu chung về Ban Dân tộc và các phòng chuyên môn (quá trình hình thành và phát triển, chính sách và chủ trương định hướng phát triển trong tương lai, tổ chức bộ máy và điều hành...);
 2. Các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan đến hoạt động của ngành, lĩnh vực công tác dân tộc;
 3. Các thông tin liên quan đến các dự án đã, đang và sẽ thực hiện của Ban;
 4. Danh mục địa chỉ thư điện tử của Ban Dân tộc; cán bộ, công chức, lao động của các phòng chuyên môn;
 5. Các tin tức sự kiện nổi bật về các hoạt động của Ban Dân tộc trong các lĩnh vực (chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội...);
 6. Thông tin về các hội nghị, hội thảo, tập huấn, ...của ngành công tác dân tộc;
 7. Thông tin nổi bật về hoạt động các tổ chức đoàn thể như: Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên v.v...
 8. Thông báo của Lãnh đạo Ban; phân công công tác trong lãnh đạo Ban;
 9. Danh mục TTHC thực hiện lĩnh vực công tác dân tộc;
 10.  Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban;
 11.  Các thông tin cần thiết khác.

Điều 6. Hình thức cung cấp thông tin

 1. Văn bản, tư liệu của cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương hoặc trực thuộc tỉnh cung cấp.
 2. Thông qua trao đổi, làm việc trực tiếp giữa Ban Dân tộc với các cơ quan, tổ chức trực thuộc tỉnh có liên quan.
 3. Thông qua hội nghị báo cáo viên của tỉnh do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.
 4. Thông qua đội ngũ báo cáo viên tiếp nhận, chọn lọc, xử lý thông tin từ cán bộ, đảng viên và nhân dân gửi tới Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và cơ quan, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh.
 5. Trang thông tin điện tử Ban Dân tộc.

Điều 7. Trách nhiệm của các phòng chuyên môn thuộc Ban trong việc cung cấp thông tin

 1. Các phòng, đơn vị có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời mọi thông tin, dữ liệu thuộc lĩnh vực do phòng, đơn vị quản lý cho Trang thông tin điện tử theo các chyên mục được quy định.
 2. Các văn bản pháp qui không thuộc loại tài liệu mật cần phổ biến, phải ghi rõ trong mục Nơi nhận “Công bố trên Trang thông tin điện tử”.
 3. Mỗi phòng, đơn vị có trách nhiệm bố trí cán bộ, công chức tiếp nhận các ý kiến góp ý, phản ánh của công dân báo cáo Lãnh đạo Ban trong ngày.
 4. Các tin, dữ liệu, hình ảnh được sưu tầm, trích dẫn...từ các nguồn thông tin, tài liệu của nơi khác phải ghi rõ nguồn gốc trích.
 5. Trưởng các phòng chuyên môn, đoàn thể chiụ trách nhiệm trước Trưởng ban về:
 1. Nội dung các bài viết và những thông tin, dữ liệu do cán bộ, công chức, lao động thuộc phòng, đơn vị mình đưa tin;
 2. Trả lời công dân theo thẩm quyền về lĩnh vực quản lý của đơn vị;
 1. Cử cán bộ tham gia cung cấp thông tin tại hội nghị báo cáo viên theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm

 1. Cố ý cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ, trì hoãn việc cung cấp thông tin; hủy hoại thông tin; làm giả thông tin.
 2. Cung cấp hoặc sử dụng thông tin để chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại chính sách đoàn kết, kích động bạo lực.
 3. Cung cấp hoặc sử dụng thông tin nhằm xúc phạm danh sự, nhân phẩm, uy tín, gây kỳ thị về giới, gây thiệt hại về tài sản của các nhân, cơ quan, tổ chức.
 4. Cản trở, đe dọa, trù dập người yêu cầu, người cung cấp thông tin. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Căn cứ Quy chế này, các phòng, dơn vị thuộc ban cụ thể hóa thành nhiệm vụ của phòng, đơn vị mình trong việc thực hiện. Tất cả cán bộ, công chức, lao động thuộc Ban có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các điều khoản củ Quy chế này.

Điều 10. Giao Văn phòng chủ trì phối hợp với các phòng liên quan tham mưu, giúp Lãnh đạo Ban hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt việc cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền.

Trong quá trình thực hiện Quy c hế, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh vấn đề mới, các phòng, đơn vị trực thuộc Ban phản ánh qua Văn phòng báo cáo Ban lãnh đạo sửa đổi, bổ sung kịp thời./.

<

Tin mới nhất

Thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cơ quan Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa(31/08/2020 1:08 CH)

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ TỔ CHỨC CUNG CẤP THÔNG TIN(31/08/2020 1:00 CH)

  °