Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Ngọc Lặc sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh

Đăng ngày 06 - 10 - 2022
100%

Ngọc Lặc là một huyện miền núi cửa ngõ, trung tâm kinh tế, văn hoá, xã hội khu vực phía Tây của tỉnh Thanh Hóa. Huyện có 21 đơn vị hành chính gồm 1 thị trấn và 20 xã với diện tích tự nhiên hơn 49 nghìn ha, tổng dân số 137.703 người (tính đến 31/12/2020), có 4 dân tộc chủ yếu là Mường, Dao, Thái, Kinh cùng sinh sống.

Những năm đầu triển khai nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ngọc Lặc là một trong những huyện miền núi của tỉnh còn nhiều khó khăn, kinh tế chậm phát triển. Từ những thực tế như vậy, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn huyện đã xác định Đại đoàn kết toàn dân tộc là tập hợp, huy động và phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân tạo thành nguồn sức mạnh tổng hợp, vững chắc, là động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi của mọi cuộc cách mạng. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, trực tiếp là Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự giúp đỡ của các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trong huyện Ngọc Lặc đã phát huy truyền thống đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu đạt được những thành tựu, kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn huyện ngày càng gắn bó, bền chặt.

Trong những năm gần đây Ngọc Lặc đã có nhiều sự đổi thay với cơ sở hạ tầng khang trang. Điện, đường, trường, trạm thuận tiện. Đời sống của đồng bào các dân tộc trong huyện đang từng bước bắt nhịp với đời sống của nhân dân các huyện miền xuôi. Sự giao thoa giữa các vùng, các miền trong huyện, trong tỉnh và các xã ngày một gắn bó chặt chẽ hơn bởi hệ thống cơ sở hạ tầng được cải thiện và nâng cấp rất nhiều. Ngọc Lặc còn là huyện có tiềm năng về kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Tình hình kinh tế - xã hội phát triển theo hướng tích cực, năm sau cao hơn năm trước. Tổng giá trị sản xuất năm 2021 đạt 9.994,4 tỷ đồng, bằng 100,2% kế hoạch năm tăng (1.653,7 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2020. Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) ước đạt 19,8%. Cơ cấu giá trị sản xuất của các ngành kinh tế chuyển dịch đúng hướng, cụ thể: Tỷ trọng giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 24,6%; công nghiệp - xây dựng chiếm 35,7%; các ngành dịch vụ chiếm 39,7%. Tổng giá trị xuất khẩu 58,98 triệu USD, bằng 107,2% kế hoạch, tăng 46% (18,6 triệu USD) so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 4.500 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch, tăng 325,4% (3.442,1 tỷ đồng) so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 39,596 triệu đồng, đứng thứ 2/11 huyện miền núi.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn huyện, đến nay toàn huyện có 12/20 xã (60%) đạt chuẩn NTM, trong đó có 01 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, có 153/189 thôn (80,9%) đạt chuẩn và hoàn thành chương trình xây dựng NTM. Đến hết năm 2021 toàn huyện có 04 sản phẩm OCOP đạt 3 sao. Mục tiêu năm 2022 huyện Ngọc Lặc đề ra là nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu có thêm 4 xã và 20 thôn đạt chuẩn nông thôn mới trở lên, 2 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, tiếp tục có thêm 4 sản phẩm OCOP. Phát huy tốt nhất các yếu tố thuận lợi, khắc phục những khó khăn, huyện Ngọc Lặc phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025 và là một trong những huyện dẫn đầu các huyện miền núi Thanh Hóa.

Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện đã có những chuyển biến tích cực, đặc biệt thu hút được các dự án lớn về nông nghiệp do Tập đoàn Xuân Thiện đầu tư. Giá trị sản xuất năm 2021 đạt 2.127,9 tỷ đồng, bằng 103% KH, tăng 7,6% so với CK. Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt và chăn nuôi thủy sản đạt 75,3 triệu đồng, bằng 104,6% KH, tăng 5,8% so với CK.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển ổn định, tổng giá trị sản xuất năm 2021 đạt 3.341,2 tỷ đồng, tăng 49,2% so với CK.

Tình hình thị trường, hoạt động kinh doanh trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, không có biến động lớn. Dịch vụ bưu chính viễn thông tiếp tục được đầu tư mở rộng, phát triển mạng lưới với công nghệ hiện đại, tốc độ cao; mật độ thuê bao điện thoại năm 2020 đạt 23,4 thuê bao/100 dân, tăng 11,1 thuê bao và mật độ thuê bao Internet đạt 4,83 thuê bao/100 dân, tăng 3,49 thuê bao so với năm 2015. Giá trị sản xuất các ngành dịch vụ năm 2021 đạt 4.525,3 tỷ đồng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 806,3 tỷ đồng, bằng 102,1% kế hoạch, tăng 22% (145,3 tỷ đồng) so với cùng kỳ. Hệ thống kết cấu hạ tầng du lịch (khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi giải trí...) từng bước được quan tâm đầu tư; toàn huyện có 02 điểm du lịch cấp tỉnh. Dịch vụ ngân hàng có bước phát triển, mạng lưới được mở rộng; chất lượng ngày càng cải thiện, đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Kết cấu hạ tầng được đầu tư phát triển đồng bộ, nhất là mạng lưới giao thông; hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội khác, như hệ thống thủy lợi, hạ tầng điện, hệ thống thông tin. Đến nay có 100% các thôn (làng) có đường ô tô đến trung tâm xã, có 15/20 xã đạt tiêu chí giao thông. Hệ thống thủy lợi trên địa bàn huyện đảm bảo 100% nhu cầu tưới tiêu cho diện tích cây trồng hằng năm, 20/20 xã đạt tiêu chí thủy lợi. Hệ thống điện chiếu sáng được quan tâm đầu tư, hiện nay các xã, thị trấn đều có điện lưới quốc gia, 189/189 thôn, làng có điện chiếu sáng, có 20/20 xã đạt tiêu chí Điện. Trên địa bàn huyện có 54/74 trường đạt chuẩn quốc gia (đạt 72,97 %); có 15/20 xã đạt tiêu chí Trường học (theo bộ tiêu chí đánh giá NTM). Cơ sở vật chất văn hóa được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, thể thao cho cộng đồng dân cư nông thôn. 100% các xã, thị trấn có trụ sở làm việc, 19/20 xã có hội trường, 188/189 thôn, làng có Nhà văn hóa hoặc nơi để sinh hoạt văn hóa. Đến nay có 13/20 xã đạt tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa. Hạ tầng thông tin truyền thông phát triển nhanh, toàn huyện có 115 trạm/02 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ Internet tốc độ cao, được phủ sóng 3G, 4G, có 20/20 xã có Đài truyền thanh hoạt động tốt, đạt 100%; so với yêu cầu tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới có 20/20 xã hoàn thành tiêu chí.

Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ. Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ các nhiệm vụ chính trị và đời sống tinh thần của nhân dân. Việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và Lễ hội đạt kết quả tích cực. Năm 2021, tỷ lệ khu dân cư văn hóa đạt 89,3%, gia đình văn hóa đạt 75,6%. Các chỉ tiêu: Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; gia đình văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới đạt 100% kế hoạch. Công tác quản lý giáo dục có nhiều đổi mới. Nề nếp kỷ cương trong dạy và học được tăng cường. Chất lượng giáo dục đại trà có chuyển biến tích cực, chất lượng giáo dục mũi nhọn được duy trì; nhiều cuộc thi cấp tỉnh đứng thứ nhất, nhì toàn tỉnh. Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe Nhân dân chuyển biến rõ nét; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được tăng cường, một số kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh được chuyển giao và thực hiện thành công. Công tác y tế dự phòng, an toàn thực phẩm được quan tâm chỉ đạo, mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố. 21/21 xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về Y tế. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi năm 2021 còn 14,6%. Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chí ATTP đạt 95,2%. Tổng dân số tham gia BHYT là 128.399 người/138.015 người, đạt tỷ lệ 93% trên tổng dân số. Thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo. Công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình được quan tâm thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch, chi tiết, không bỏ sót; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,27% tức 11,86% theo chuẩn nghèo mới.

Nhìn chung, sau 20 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX đã góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất cho nhân dân, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, an toàn xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao hơn. Ý thức giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong huyện được nâng lên. Tình hình tư tưởng, tâm trạng các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, tin tưởng và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc trên địa bàn huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc triển khai Nghị quyết số 23-NQ/TW còn bất cập, công tuyên truyền có lúc chưa liên tục, sâu sát với nhân dân nên chưa phát huy hết vai trò, sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển huyện.

Để tiếp tục phát huy những nỗ lực và kết quả đạt được, đồng thời  khắc phục được những tồn tại hạn chế sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW; phấn đấu năm 2023 và những năm tiếp theo sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện trên địa bàn huyện góp phần vào sự phát triển chung của toàn tỉnh, huyện Ngọc Lặc đã đưa ra 6 bài học và 10 nhiệm vụ giải pháp cụ thể.

Hy vọng rằng, với quyết tâm cao và sự nỗ lực cố gắng của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện, Ngọc Lặc sẽ sớm trở thành huyện khá của tỉnh Thanh Hóa vào năm 2025 và hướng tới phát triển đô thị trên toàn huyện đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV trước năm 2030. Đến năm 2030, huyện Ngọc Lặc đảm bảo tiêu chí đô thị loại IV và đến năm 2040 trở thành thị xã miền núi đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa./.

Ảnh 1: Năm 2019 đồng chí Phạm Minh Chính - UVBCT, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương  đến thăm và dự Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của thôn 5, xã Ngọc Liên, huyện Ngọc Lặc.

Ảnh 2: Một góc Thị trấn Ngọc Lặc (Nguồn ảnh Báo Thanh Hóa)

Ảnh 3: Lễ hội múa Pồn Pôông trong Ngày hội văn hóa các dân tộc huyện Ngọc Lặc.

<

Tin mới nhất

Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa tiếp và làm việc với Đoàn cán bộ của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào...(10/11/2022 8:17 SA)

TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ GIẢM THIỂU TẢO HÔN VÀ HÔN NHÂN CẬN HUYẾT THỐNG CHO CÁN...(27/10/2022 6:51 SA)

HOÀN THÀNH ĐƯA NGƯỜI CÓ UY TÍN TIÊU BIỂU TRONG ĐỒNG BÀO DTTS TỈNH THANH HOÁ ĐI HỌC TẬP KINH...(23/10/2022 6:55 SA)

Ngọc Lặc sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa IX) về phát...(06/10/2022 8:42 CH)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa giám sát việc xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ giai...(21/09/2022 4:26 CH)

Điểm sáng về xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn miền núi tỉnh Thanh Hóa(10/09/2022 9:04 SA)

Công bố Quyết định giám sát việc xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm 2022 đối với Ban...(09/09/2022 2:14 CH)

BAN DÂN TỘC THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2017 – 2021 (09/08/2022 4:00 CH)