Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

BAN DÂN TỘC KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC VỚI CÁC SỞ, NGÀNH, ĐOÀN THỂ CẤP TỈNH GIAI ĐOẠN 2021 – 2025

Đăng ngày 26 - 02 - 2022
100%

Căn cứ Chương trình phối hợp công tác giữa Uỷ ban Dân tộc và các bộ, ngành Trung ương, đến tháng 02 năm 2022 Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì xây dựng dự thảo nội dung và ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Dân tộc và các sở, ban, ngành, đoàn thể giai đoạn 2021 - 2025, bao gồm: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Liên minh Hợp tác xã, Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh…

Chương trình phối hợp được ký kết nhằm tăng cường sự phối hợp chặt chẽ hoạt động của Ban Dân tộc tỉnh với các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương và tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thực hiên tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Đồng thời tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững; phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc… tăng cường hơn nữa trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, chính sách dân tộc nói riêng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào vùng DTTS và miền núi.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao hàng năm, các cơ quan sẽ xây dựng kế hoạch công tác cụ thể sát với thực tế và tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung chương trình đã ký kết và đây cũng là cơ hội tạo mối quan hệ công tác, nâng cao hơn nữa trách nhiệm quản lý nhà nước của Ban Dân tộc và cộng đồng trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh về công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh. /.

<

Tin mới nhất

BAN DÂN TỘC LÀM VIỆC VỚI XÃ QUANG CHIỂU, HUYỆN MƯỜNG LÁT(28/03/2022 4:21 CH)

Thanh Hóa: Tạo động lực cho đồng bào DTTS thoát nghèo nhanh và bền vững(14/03/2022 7:18 SA)

Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm việc với tỉnh Thanh Hóa(14/03/2022 7:14 SA)

Đồng bào vùng thượng du Thanh Hóa khắc ghi lời dặn của Bác Hồ(03/03/2022 8:02 SA)

BAN DÂN TỘC KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC VỚI CÁC SỞ, NGÀNH, ĐOÀN THỂ CẤP TỈNH GIAI ĐOẠN...(26/02/2022 7:54 SA)

Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa tiếp tục thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực hiện...(24/02/2022 4:02 SA)

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHIẾN LƯỢC CÔNG TÁC DÂN TỘC GIAI ĐOẠN 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045.(09/02/2022 7:02 SA)

Ban Dân tộc gặp mặt đầu xuân Nhâm Dần 2022(08/02/2022 7:19 SA)