Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH CHIẾN LƯỢC CÔNG TÁC DÂN TỘC GIAI ĐOẠN 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045.

Đăng ngày 09 - 02 - 2022
100%

Ngày 28/01/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với mục tiêu tổng quát là:

Ưu tiên phát triển toàn diện, nhanh, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; khai thác tiềm năng, phát huy hiệu quả lợi thế so sánh của Vùng, bảo vệ môi trường và không gian sinh sống của đồng bào dân tộc thiểu số; rút ngắn khoảng cách về mức thu nhập giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với vùng phát triển.

Giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn, cải thiện rõ rệt đời sống và nâng cao sinh kế của Nhân dân, chú trọng thu hút các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, kết nối với các vùng phát triển.

Đẩy mạnh phát triển đồng bộ các lĩnh vực: giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa; bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số.

Chiến lược cũng đặt mục tiêu xóa bỏ dần các phong tục tập quán lạc hậu, đồng thời bảo tồn, phát huy các bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp đặc trưng của các dân tộc; tập trung xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Một số mục tiêu cụ thể mà Chiến lược hướng tới như: Đến năm 2025, phấn đấu mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm trên 3%. Đến năm 2030, tăng trưởng kinh tế bình quân các tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt tối thiểu từ 6,0 đến 6,5% năm; thu nhập bình quân đầu người dân tộc thiểu số bằng ½ bình quân chung cả nước; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%; cơ bản không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn; 70% số xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới. Tầm nhìn đến năm 2045, thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số đạt trên ½ bình quân chung của cả nước; cơ bản không còn hộ nghèo; người dân được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản; các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có đủ cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của người dân.

Chiến lược cũng đặt ra 02 nhóm nhiệm vụ để thực hiện đó là nhóm nhiệm vụ đột phá với 7 nội dung chính, nhóm nhiệm vụ chủ yếu với 8 nội dung chính như:

Về phát triển kinh tế: Tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển mạnh kinh tế hàng hóa nhiều thành phần; chú trọng phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân, gắn sản xuất với chế biến, kết nối thị trường, tạo chuỗi giá trị, gia tăng giá trị nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế và phù hợp với đặc thù của các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi…

Về phát triển giáo dục - đào tạo, rà soát, sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo lộ trình hợp lý, bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chú trọng củng cố và phát triển hợp lý số lượng, chất lượng, quy mô các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường dự bị đại học phù hợp nhu cầu và điều kiện thực tế địa phương…

Về y tế và dân số, ưu tiên giải quyết các vấn đề sức khỏe của đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường khả năng tiếp cận cũng như cung cấp dịch vụ y tế, dân số có chất lượng cho đồng bào; giảm gánh nặng chi phí chăm sóc sức khỏe cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường hướng dẫn, truyền thông về bình đẳng giới, tác hại của tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống; thí điểm các mô hình, tiến tới nhân rộng các cơ sở y tế kết hợp quân - dân y để khám bệnh, chữa bệnh cho người dân…

Cùng với đó là thực hiện bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể nhằm tạo ra sự đa dạng trong thống nhất của nền văn hóa Việt Nam; công tác quốc phòng, an ninh; công tác đối ngoại; củng cố hệ thống chính trị cơ sở…

Đồng thời Chiến lược cũng đưa ra 5 nhóm giải pháp để thực hiện như: nâng cao nhận thức về công tác dân tộc; đảm bảo nguồn lực thực hiện Chiến lược công tác dân tộc; đổi mới việc xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc; kiện toàn bộ máy, đổi mới hoạt động và nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc; xây dựng và triển khai thực hiện các đề án, chương trình, chính sách thực hiện Chiến lược công tác dân tộc.

Tại Nghị định này cơ quan Ủy ban Dân tộc được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng Chương trình hành động thực hiện Chiến lược; bảo đảm việc lồng ghép thực hiện các mục tiêu của Chiến lược công tác dân tộc với các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030; kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm và hàng năm của Trung ương và địa phương, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2022…; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch bố trí nguồn lực tổ chức thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn quản lý; tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác dân tộc và nội dung, nhiệm vụ của Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến 2025.

Để tỉnh Thanh Hóa triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Chiến lược công tác dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh sẽ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045./.

<

Tin mới nhất

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC SƠ KẾT CÔNG TÁC DÂN TỘC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀTRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG...(30/06/2022 7:28 SA)

Công bố Quyết định thanh tra một số chính sách dân tộc tại thị xã Nghi Sơn(29/06/2022 8:50 SA)

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CÔNG TÁC DÂN TỘC GIAI ĐOẠN 2021 – 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2045, TỈNH...(21/06/2022 2:07 CH)

HOẠT ĐỘNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI 1-6-2022 CỦA CƠ QUAN BAN DÂN TỘC(02/06/2022 9:23 CH)

Ban Dân tộc tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về công tác dân tộc tại huyện Bá...(30/05/2022 7:12 SA)

BAN DÂN TỘC LÀM VIỆC VỚI XÃ QUANG CHIỂU, HUYỆN MƯỜNG LÁT(28/03/2022 4:21 CH)

Thanh Hóa: Tạo động lực cho đồng bào DTTS thoát nghèo nhanh và bền vững(14/03/2022 7:18 SA)

Đoàn công tác Hội đồng Dân tộc của Quốc hội làm việc với tỉnh Thanh Hóa(14/03/2022 7:14 SA)