Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
359 người đã bình chọn
2409 người đang online

BAN DÂN TỘC THANH HÓA TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “TRUYỀN THÔNG VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS&MN ĐẾN NĂM 2030, GIAI ĐOẠN I: TỪ NĂM 2022-2025”

Đăng ngày 21 - 04 - 2022
100%

Thực hiện Quyết định số 840/QĐ-UBDT ngày 14/12/2021 của Uỷ ban Dân tộc về việc thực hiện Chương trình “Truyền thông về bình đẳng giới vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2030, giai đoạn I từ năm 2022-2025” và Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 28/3/2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; ngày 19/4/2022 Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số 311/KH-BDT để triển khai thực hiện Chương trình. Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức và ý thức pháp luật, chuyển đổi hành vi của đồng bào DTTS về bình đẳng giới; tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện bình đẳng giới và nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ DTTS trong gia đình, xã hội, giảm khoảng cách về giới; Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; tuyên truyền vận động đồng bào vùng DTTS thực hiện bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; từng bước thay đổi, xóa bỏ các hủ tục, định kiến về giới trong đồng bào DTTS.

Mục tiêu cụ thể của Kế hoạch đưa ra là:

 (1) Phấn đấu đến năm 2025: Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh và 100% phòng dân tộc, cơ quan phụ trách công tác dân tộc cấp huyện xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới hằng năm; Phấn đấu 80% - 100% số hộ gia đình là người dân tộc thiểu số (DTTS) được tiếp cận thông tin về chính sách pháp luật về bình đẳng giới; 100% trưởng bản, người có uy tín ở các xã có đông đồng bào DTTS sinh sống được phổ biến pháp luật về bình đẳng giới và tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng về tuyên truyền chính sách pháp luật về bình đẳng giới; Nhận thức về bình đẳng giới trong cộng đồng tại vùng DTTS và miền núi tăng từ 5-10% so với năm 2021.

(2) Xây dựng đội ngũ cán bộ truyền thông theo địa bàn để phát huy hiệu quả truyền thông về bình đẳng giới: 100% cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, công tác liên quan đến bình đẳng giới được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động bình đẳng giới; 95% các thôn, bản vùng DTTS và miền núi xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy ước, hương ước không có sự phân biệt đối xử về giới.

(3) Phát huy các phong tục tập quán và truyền thống tốt đẹp của dân tộc phù hợp với mục tiêu bình đẳng giới: Bảo tồn, phát huy các các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc thông qua việc thực hiện các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các đề án, dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Các nội dung thực hiện Chương trình được chú trọng đó là:

(1) Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và tổ chức các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng theo địa bàn cư trú, dân tộc như: tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (trên báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, đài phát thanh - truyền hình, qua hệ thống thông tin, truyền thanh xã…); biên soạn, in ấn và phát hành sản phẩm truyền thông, tổ chức hội nghị tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề, hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý tại cộng đồng, tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật, các hội thi tìm hiểu kiến thức về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình và nhiều hình thức khác.

(2) Triển khai thực hiện các chương trình dự án về bình đẳng giới và có liên quan đến bình đẳng giới, phụ nữ và trẻ em trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

(3) Triển khai thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS nhằm phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín trong công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đồng bào DTTS thực hiện chính sách, pháp luật về bình đẳng giới.

(4) Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 – 2025” theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

(5) Tham mưu triển khai thực hiện và phối hợp thực hiện có hiệu quả các Dự án thuộc Chương trình 1719 có liên quan đến bình đẳng giới, phụ nữ và trẻ em gồm: Tiểu Dự án 9.2. Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS và MN; Dự án 8. Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.

(6) Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên làm công tác tuyên truyền bình đẳng giới.

(7) Xây dựng và thực hiện các mô hình truyền thông về bình đẳng giới.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này Ban Dân tộc và UBND các huyện vùng dân tộc thiểu số và miền núi trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tăng cường công tác phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch, lồng ghép các nội dung tuyên truyền về bình đẳng giới trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị được giao phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương, đảm bảo thiết thực, chất lượng, góp phần thúc đẩy và tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện bình đẳng giới, thúc đẩy thực hiện thành công các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030./.

<

Tin mới nhất

Tìm hiểu kiến thức pháp luật thông qua Hội thi tại Trường PT Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở Như...(12/10/2023 1:32 CH)

Kế hoạch thực hiện Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn...(06/10/2023 3:37 CH)

Kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách theo kế hoạch năm 2023(22/09/2023 9:17 SA)

NGƯỜI CÓ UY TÍN TIÊU BIỂU TRONG ĐỒNG BÀO DTTS TỈNH THANH HOÁ ĐI THAM QUAN, HỌC TẬP KINH NGHIỆM...(07/08/2023 10:07 CH)

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho học sinh theo Nghị định số...(03/08/2023 5:18 CH)

MIỀN NÚI THANH HÓA VƯỢT KHÓ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC(02/03/2023 11:04 SA)

Năm học 2022 – 2023, tỉnh Thanh Hóa có 3.188 học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn và...(05/01/2023 7:09 SA)

Giai đoạn 2023 – 2027, tỉnh Thanh Hóa có 1.281 Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (03/01/2023 7:08 SA)

    °