Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
359 người đã bình chọn
2732 người đang online

BAN DÂN TỘC THANH HÓA TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC DÂN TỘC VÀ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC NĂM 2022

Đăng ngày 19 - 04 - 2022
100%

Thực hiện Quyết định số 92/QĐ-UBDT ngày 25/02/2022 của Uỷ ban Dân tộc, ngày 31/3/2022, Ban Dân tộc ban hành Kế hoạch số 261/KH-BDT về tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2022. Với mục đích: Nâng cao nhận thức, sự đồng thuận, quan tâm, phối hợp, cùng vào cuộc của cấp uỷ, chính quyền, các ngành, đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở và nhân dân các dân tộc đối với lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc hiện hành; giúp cho cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, các tổ chức chính trị - xã hội và đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) phát huy vai trò, chủ động, tích cực trong việc triển khai, giám sát và thực hiện các chính sách ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN); đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng DTTS&MN; tuyên truyền các chính sách cụ thể về phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, đại đoàn kết toàn dân tộc để đồng bào các dân tộc hiểu rõ và cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, xuyên tạc nói xấu Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Đối tượng tuyên truyền là cán bộ, công chức, người lao động làm công tác dân tộc chuyên trách và không chuyên trách từ tỉnh đến cơ sở; Người có uy tín, trưởng thôn bản và đồng bào vùng DTTS&MN …

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề trọng tâm cụ thể:

Thứ nhất, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 88/2014/NQ-QH14 ngày 18/11/2019 kỳ họp thứ 8 của Quốc hội khóa XIV phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình 1719); Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ ban hành Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021 – 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 624-QĐ-TU ngày ngày 23/7/2021 của Tỉnh ủy (gọi tắt là Chương trình 624).

 Thứ hai, vận động đồng bào tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với “xây dựng nông thôn mới” …

Thứ ba, phổ biến, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả; biểu dương các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, người có uy tín tiêu biểu trên các lĩnh vực và trong thực hiện các Dự án thuộc Chương trình 1719 và Chương trình 624.

Thứ tư, định hướng thông tin, phản bác những luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch, cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, lợi dụng khó khăn của đồng bào dân tộc để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Thứ năm, tổ chức và hưởng ứng truyền thông về các lĩnh vực: hôn nhân và gia đình; phòng, chống mua bán người; bảo hiểm y tế; phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới; đất đai; an ninh biên giới quốc gia; an ninh tổ quốc; an toàn thực phẩm; môi trường; phòng chống dịch bệnh; an toàn giao thông nông thôn; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống tội phạm và ma túy; phòng, chống rượu, bia, thuốc lá; phòng, chống cháy nổ; nghĩa vụ quân sự; tuyên truyền các phong trào thi đua và các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước năm 2022.

Thứ sáu, tuyên truyền nâng cao nhận thức kiên quyết xóa bỏ các hủ tục, mê tín, dị đoan trong đời sống xã hội; bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào vùng DTTS&MN.

Thứ bảy, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của của ngành Y tế, của Tỉnh ủy và UBND tỉnh đến đồng bào vùng DTTS&MN, giúp đồng bào thay đổi nhận thức và cách thức ứng phó với dịch bệnh kịp thời, hiệu quả trong tình hình mới.

Việc triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch sẽ góp phần đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, công tác dân tộc và chính sách dân tộc nói riêng; góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng DTTS&MN; thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các dân tộc, các vùng miền; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, người lao động và đồng bào các dân tộc về lĩnh vực công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc, tăng cường sự đồng thuận xã hội, giúp cán bộ làm công tác dân tộc, các tổ chức chính trị - xã hội và đồng bào DTTS phát huy nội lực, chủ động, tích cực trong quá trình tham gia triển khai, giám sát thực hiện các chính sách ở vùng DTTS&MN, đặc biệt là Chương trình 1719 và Chương trình 624 với phương châm ”Dân cần, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân hưởng lợi”, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lòng tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước./.

<

Tin mới nhất

Tìm hiểu kiến thức pháp luật thông qua Hội thi tại Trường PT Dân tộc Nội trú Trung học cơ sở Như...(12/10/2023 1:32 CH)

Kế hoạch thực hiện Chương trình “Hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non vùng khó khăn giai đoạn...(06/10/2023 3:37 CH)

Kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách theo kế hoạch năm 2023(22/09/2023 9:17 SA)

NGƯỜI CÓ UY TÍN TIÊU BIỂU TRONG ĐỒNG BÀO DTTS TỈNH THANH HOÁ ĐI THAM QUAN, HỌC TẬP KINH NGHIỆM...(07/08/2023 10:07 CH)

Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ gạo dự trữ quốc gia cho học sinh theo Nghị định số...(03/08/2023 5:18 CH)

MIỀN NÚI THANH HÓA VƯỢT KHÓ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC(02/03/2023 11:04 SA)

Năm học 2022 – 2023, tỉnh Thanh Hóa có 3.188 học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ tiền ăn và...(05/01/2023 7:09 SA)

Giai đoạn 2023 – 2027, tỉnh Thanh Hóa có 1.281 Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (03/01/2023 7:08 SA)

    °