Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
342 người đã bình chọn
2085 người đang online

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa giám sát việc xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ giai đoạn 2020 - 2022 tại Ban Dân tộc tỉnh

Đăng ngày 21 - 09 - 2022
100%

Thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 11/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát việc xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ của các huyện, thị xã, thành phố năm 2022; Sáng ngày 21/9/2022, Đoàn Giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa do đồng chí Trịnh Tuấn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc xây dựng cơ sở và thực hiện Quy chế dân chủ năm 2022 tại Ban Dân tộc.

Tham gia Đoàn giám sát có đồng chí Phạm Trọng Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn và một số thành viên Đoàn Giám sát của Ban Chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ của tỉnh.

Tại buổi giám sát, Đoàn đã được nghe đồng chí Cầm Bá Tường – Phó Bí Thư Đảng ủy – Phó Trưởng ban Dân tộc, đại diện Đảng ủy, Lãnh đạo Ban trực tiếp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ của Ban Dân tộc giai đoạn 2020 – 2022.

Theo báo cáo, nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ của Ban Dân tộc giai đoạn 2020 – 2022 đã được Đảng ủy, Tập thể Lãnh đạo Ban kịp thời triển khai, quán triệt và quan tâm tổ chức thực hiện tương đối tốt; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các mặt. Nội dung thực hiện QCDC ở cơ sở được đưa vào Chương trình hành động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng ủy và Chương trình công tác hằng năm của cơ quan, quan tâm kết hợp triển khai thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và các phong trào thi đua; thực hiện cải cách hành chính, cải tiến nội dung, phương pháp làm việc, giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng và ban hành các Quy chế thực hiện dân chủ trong nội bộ cơ quan, đồng thời tổ chức quán triệt, phổ biến đầy đủ nội dung quy chế đến tất cả đảng viên, công chức, người lao động…Tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp luật về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm, nêu cao tinh thần gương mẫu của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện QCDC ở cơ quan; thực hiện nghiêm túc công khai về chủ trương, chính sách, công khai tài chính về quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước... Tạo điều kiện cho công chức và người lao động kiểm tra giám sát phòng chống tham nhũng, tạo điều kiện cho công chức, người lao động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, tham gia góp ý vào các nội quy, quy chế, quy định của cơ quan để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp; các chế độ, chính sách đối với công chức, người lao động được thực hiện đầy đủ. Quan tâm triển khai thực hiện tốt Quy định của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành Quy chế đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn tỉnh…

Từ những nội dung như đã nêu trên, trong hơn 02 năm qua mặc dù nhiệm vụ chính trị được giao nhiều, số lượng công chức, người lao động ít nhưng Ban Dân tộc với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao luôn phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, một số nhiệm vụ nổi bật như: Tham mưu và đã được Ban Chấp hàng Đảng bộ tỉnh (Khóa XIX) ban hành Quyết định số 624- QĐ/TU, ngày 23/7/2021 về Chương trình trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi Thanh Hóa giai đoạn 2021 – 2025, một trong 6 Chương trình trọng tâm của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; tham mưu triển khai thực hiện đúng quy định, tiến độ và thời gian các nhiệm vụ tại Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025; tham mưu xây dựng Đề án “phát triển các mô hình cây trồng, vật nuôi, dược liệu, sản phẩm lợi thế khu vực miền núi giai đoạn 2021-2025”, Đề án “Hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (giai đoạn 2016 - 2020), không thuộc diện đặc biệt khó khăn (giai đoạn 2021 - 2025) phát triển kinh tế - xã hội giảm nghèo bền vững; tham mưu hoàn thành rà soát, phân định các xã, thôn vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025 và rà soát, xác định các dân tộc còn nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện các chương trình, đề án, chính sách trong giai đoạn 2021-2025...

Tại buổi làm việc, đồng chí Mai Xuân Bình – TUV, Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Dân tộc đã báo cáo và giải trình làm rõ thêm một số vấn đề các thành viên trong Đoàn giám sát quan tâm, như việc quy định chế độ công khai thực hiện các chế độ chính sách đối với người dân trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh để mọi người dân nắm được, biết và thực hiện; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình, dự án, chính sách ở cơ sở; công tác cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo…

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát đã ghi nhận và đánh giá cao việc nỗ lực của Ban Dân tộc trong công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về lĩnh vực công tác dân tộc và việc triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ trong giai đoạn 2020 – 2022, đồng chí cũng thống nhất với các tồn tại, hạn chế như các thành viên Đoàn giám sát đã nêu.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới đồng chí nhấn mạnh và đề nghị Đảng ủy, Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh tập trung lãnh đạo làm tốt 8 vấn đề sau:

(1) Cần xây dựng Kế hoạch để khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế đã được nêu tại buổi giám sát; kế hoạch phải nêu rõ biện pháp, nhiệm vụ cụ thể cho từng tập thể, cá nhân rõ ràng để triển khai thực hiện.

(2) Tiếp tục triển khai, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và của các cơ quan chuyên môn về xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

(3) Nắm chắc tình hình đời sống nhân dân vùng miền núi dân tộc, đặc biệt là tình hình an ninh biên giới, tôn giáo, an ninh trật tự, tình hình về ma túy... để tham mưu kịp thời cho tỉnh nhằm khắc phục các tình trạng trên.

(4) Quan tâm triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của trung ương, của tỉnh đối với vùng đồng dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh.

(5) Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và các kiến nghị, đề xuất của Nhân dân để tham mưu cho tỉnh giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho người dân theo đúng quy định.

(6) Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc, đặc biệt là công tác dân vận chính quyền. Tiếp tục chỉ đạo đảng viên, công chức và người lao động thực hiện tốt các nội quy, quy chế làm việc của Đảng ủy, cơ quan và các đoàn thể nhằm xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh.

(7) Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong triển khai thực hiện chức trách nhiệm vụ của cơ quan. Nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

(8) Quan tâm rà soát lại quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo XDCS và thực hiện QCDC của cơ quan, phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng và thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhắc nhở các cá nhân, tập thể trong thực hiện nhiệm vụ.

Kết thúc buổi làm việc đồng chí Mai Xuân Bình – TUV- Trưởng ban Dân tộc thay mặt Đảng ủy và Tập thể Lãnh đạo Ban tiếp thu ý kiến của đồng chí Trịnh Tuấn Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát và khẳng định sau khi có Thông báo kết luận của Đoàn giám sát Ban Dân tộc sẽ tổ chức triển khai ngay các nội dung theo Thông báo kết luận và trong thời gian tới Ban Dân tộc sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho TU, HĐND, UBND tỉnh về lĩnh vực Công tác Dân tộc trên địa bàn tỉnh./.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ảnh 1: Toàn cảnh buổi làm việc.

 

Ảnh 2: Đ/c Cầm Bá Tường – Phó BTĐU - Phó Trưởng ban Dân tộc đọc báo cáo tại buổi làm việc.

Ảnh 3: Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Ảnh 4: Đồng chí Mai Xuân Bình – TUV- Bí thư ĐU- Trưởng ban Dân tộc gải trình làm rõ thêm một số nội dung tại buổi làm việc,

 

<

Tin mới nhất

Thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền...(26/07/2023 8:19 SA)

Kết quả triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền núi tỉnh Thanh...(16/06/2023 8:26 SA)

Tỉnh Thanh Hóa Tổ chức biểu dương, tôn vinh và trao thưởng cho các vận động viên, huấn luyện viên...(30/05/2023 8:11 SA)

Ban Dân tộc tổ chức Hội nghị tuyên truyền thực hiện nếp sống văn hóa trong tang lễ vùng đồng bào...(25/05/2023 8:01 SA)

Tập huấn, cung cấp thông tin cho người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi...(12/05/2023 6:49 SA)

Hội Hữu nghị Việt – Lào tỉnh Thanh Hóa tổ chức gặp mặt đại diện lưu học sinh Lào nhân dịp Tết...(07/04/2023 8:33 SA)

BAN DÂN TỘC TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN, TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN ĐỀ ÁN GIẢM THIỂU TẢO HÔN VÀ HÔN...(06/04/2023 7:56 SA)

THANH HÓA HỖ TRỢ HAI HUYỆN THOÁT KHỎI TÌNH TRẠNG NGHÈO, ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2022 – 2025(21/02/2023 7:39 SA)