Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

  • Thực hiện Quyết định số 4216/QĐ-UBND ngày 06/10/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; hướng dẫn của Ban Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 2454/STTTT-CNTT ngày 16/11/2021 về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2021; Ban Dân tộc báo cáo Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch chuyển đổi số của cơ quan Ban Dân tộc năm 2021.

1