Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
373 người đã bình chọn
1523 người đang online

100%

LÃNH ĐẠO BAN DÂN TỘC

 

TRƯỞNG BAN

Đồng chí: Mai Xuân Bình

Chức vụ:  Trưởng Ban Dân tộc

Dân tộc: Mường

Sinh năm: 1972

Quê quán: Xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đồng chí: Cầm Bá Tường

Chức vụ: Phó trưởng Ban Dân tộc

Dân tộc: Thái

Năm sinh: 1965

Quê quán: Huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đồng chí: Lê Minh Hành

Chức vụ: Phó trưởng Ban Dân tộc

Dân tộc: Mường

Năm sinh: 1965

Quê quán: Huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.

 

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đồng chí: Lương Văn Hoàn

Chức vụ: Phó trưởng Ban Dân tộc

Dân tộc: Thái

Năm sinh: 1966

Quê quán: Huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

 

    °