Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

100%

TRƯỞNG BAN

Đồng chí: Mai Xuân Bình

Chức vụ:  Trưởng Ban Dân tộc

Dân tộc: Mường

Sinh năm: 1972

Quê quán: Xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đồng chí: Cầm Bá Tường

Chức vụ: Phó trưởng Ban Dân tộc

Dân tộc: Thái

Năm sinh: 1965

Quê quán: Huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đồng chí: Lê Văn Hùng

Chức vụ: Phó trưởng Ban Dân tộc

Dân tộc: Kinh

Năm sinh: 1962

Quê quán: Huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đồng chí: Tạ Hồng Hải

Chức vụ: Phó trưởng Ban Dân tộc

Dân tộc: Kinh

Năm sinh: 1962

Quê quán: Huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.