Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 591/HD-BDT
Ngày ban hành 18/09/2019
Trích yếu Hướng dẫn thực hiện rà soát, thống kê, tổng hợp các hộ gia đình thiếu đất ở, đất sản xuất theo Thông báo Kết luận số 281/TB-HĐND ngày 19/7/2019 của Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9 Hội dồng nhân dân tỉnh khóa XVII
Cơ quan ban hành BAN DÂN TỘC
Lĩnh vực
Loại văn bản Hướng dẫn
Tài liệu đính kèm Tải xuống