Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

100%

 

CHÂN DUNG CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO BAN DÂN TỘC QUA CÁC THỜI KỲ (1947-2017)

I. CHÂN DUNG CÁC ĐÔNG CHÍ TRƯỞNG BAN

Đồng chí: PHẠM THÚC TIÊU

Sinh năm: 

Dân tộc: Mường

Quê quán: Huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ: Chủ tịch UBHC đặc biệt Thượng du

Thời gian: 1948

Đồng chí: TRẦN LINH SƠN

Sinh năm: 

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Tĩnh

Chức vụ: Trưởng ban Đảng ủy Dân chính miền Tây (1948)

Chính trị viên Ban lãnh đạo Dân quân Thượn du (1948)

 
   
   

 

II. CHÂN DUNG CÁC ĐỒNG CHÍ PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

   
   
 

Đồng chí: Lê Hữu Khai

Sinh năm:

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tỉnh Quảng Ngãi

Chức vụ: Thường vụ Tỉnh ủy,

               Phó ban Đảng ủy Dân chính miền Tây

Thời gian: 1948 - 1949

 

Đồng chí: Lê Huy Hiệu

Sinh năm:

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh H

Chức vụ: Phó ban Đảng ủy Dân chính miền Tây

Thời gian: 1949 - 1951

 

Đồng chí: Phạm Văn Nỉnh

Sinh năm:

Dân tộc: Mường

Quê quán: Huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ: Tỉnh ủy viên,

               Phó ban Đảng ủy Dân chính miền Tây

Thời gian: 1951 - 1954

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đồng chí: Cầm Bá Tường

Chức vụ: Phó trưởng Ban Dân tộc

Dân tộc: Thái

Năm sinh: 1965

Quê quán: Huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đồng chí: Lương Văn Bường

Chức vụ: Phó trưởng Ban Dân tộc

Dân tộc: Mường

Năm sinh: 1957

Quê quán: Huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đồng chí: Vi Xuân Hiệp

Chức vụ: Phó trưởng Ban Dân tộc

Dân tộc: Thái

Năm sinh: 1958

Quê quán: Huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đồng chí: Tạ Hồng Hải

Chức vụ: Phó trưởng Ban Dân tộc

Dân tộc: Kinh

Năm sinh: 1962

Quê quán: Huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

 
 

Đồng chí: Lê Hữu Khai

Sinh năm:

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tỉnh Quảng Ngãi

Chức vụ: Thường vụ Tỉnh ủy,

               Phó ban Đảng ủy Dân chính miền Tây

Thời gian: 1948 - 1949

Đồng chí: Lê Huy Hiệu

Sinh năm:

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh H

Chức vụ: Phó ban Đảng ủy Dân chính miền Tây

Thời gian: 1949 - 1951

Đồng chí: Phạm Văn Nỉnh

Sinh năm:

Dân tộc: Mường

Quê quán: Huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ: Tỉnh ủy viên,

               Phó ban Đảng ủy Dân chính miền Tây

Thời gian: 1951 - 1954

Đồng chí: Lê Hữu Khai

Sinh năm:

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tỉnh Quảng Ngãi

Chức vụ: Thường vụ Tỉnh ủy,

               Phó ban Đảng ủy Dân chính miền Tây

Thời gian: 1948 - 1949

Đồng chí: Lê Huy Hiệu

Sinh năm:

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh H

Chức vụ: Phó ban Đảng ủy Dân chính miền Tây

Thời gian: 1949 - 1951

Đồng chí: Phạm Văn Nỉnh

Sinh năm:

Dân tộc: Mường

Quê quán: Huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ: Tỉnh ủy viên,

               Phó ban Đảng ủy Dân chính miền Tây

Thời gian: 1951 - 1954