Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa và cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp huyện

1. Tại Quyết định số 3572/QĐ-UBND ngày 28/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác Dân tộc thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh, quy định:

* Vị trí và chức năng:

Ban Dân tộc là cơ quan chuyên môn ngang Sở thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham m­ưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý nhà n­ước về công tác dân tộc.

Ban Dân tộc có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Uỷ ban Dân tộc.

* Cơ cấu tổ chức và biên chế:

- Lãnh đạo Ban:

+ Ban Dân tộc có Trưởng ban và không quá 03 Phó Trưởng ban.

+ Trưởng ban là người đứng đầu Ban, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Ban Dân tộc;

+ Phó Trưởng ban là người giúp Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Trưởng ban vắng mặt, một Phó Trưởng ban được Trưởng ban ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Ban Dân tộc;

+ Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, cho từ chức, khen thưởng, kỷ luật. nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Trưởng ban và Phó Trưởng ban do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật và các quy định của Đảng và Nhà nước về quản lý cán bộ.

-Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Chính sách và tuyên truyền;

- Phòng Kế hoạch, tổng hợp.

 Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có Trưởng phòng và không quá 02 Phó Trưởng phòng. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế cụ thể của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ do Trưởng ban Dân tộc quyết định.

2.  Nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan:

Ban Dân tộc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Chương I,  Thông tư số 01/2021/TT-UBDT ngày 01/11/2021 của Uỷ ban Dân tộc về việc hư­ớng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND  cấp tỉnh, cấp huyện.

3. Thành tích đạt được

Ban Dân tộc Thanh Hoá đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; Huân chương Độc lập hạng Ba, hạng Nhì và nhiều phần thưởng cao quí khác cho tập thể và cá nhân, đây là sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, sự ghi nhận công lao, cống hiến và sự cổ vũ, động viên to lớn đối với các thế hệ cán bộ làm công tác dân tộc qua các thời kỳ.