Diễn văn Khai mạc Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Thanh Hóa làn thứ nhất.

DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÁC DÂN TỘC THIỂU SỐ TỈNH THANH HOÁ LẦN THỨ NHẤT
                                                          Lê Ngọc Hân
                                                             Phó Bí thư Tỉnh uỷ
                                                        Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa
 
        
     Kính thưa các đồng chí Đại biểu Trung ương,
Kính thưa đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Uỷ viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ,
Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng Lao động, Anh hùng LLVTND,
Thưa toàn thể quý vị đại biểu và các đồng chí.
    Hôm nay, trong không khí phấn khởi, thắm tình đoàn kết giữa các dân tộc tỉnh nhà, chúng ta trọng thể tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hoá lần thứ nhất. Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội, tôi nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý, các quý vị khách mời và 403 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 65 vạn đồng bào của 6 dân tộc thiểu số trong tỉnh về dự Đại hội. Kính chúc các vị khách quý, các vị đại biểu và toàn thể các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.
              Kính thưa các vị đại biểu và các đồng chí !
              Đất nước ta là một quốc gia thống nhất gồm nhiều dân tộc, luôn đoàn kết, sát cánh bên nhau trong quá trình dựng nước và giữ nước. Đúc kết từ kinh nghiệm lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc, ngay từ khi mới ra đời, dưới sự lãnh đạo của Bác Hồ, Đảng ta đã xác định vấn đề dân tộc, công tác dân tộc và đoàn kết dân tộc có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển chung của đất nước; vì vậy, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đề ra các chủ trương, chính sách nhằm củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc và quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế - xã hội ở các vùng dân tộc.
              Tỉnh ta là địa bàn cư trú lâu đời của 7 dân tộc anh em là: Kinh, Mường, Thái, Dao, Mông, Thổ và Khơ Mú. Đồng bào các dân tộc thiểu số cư trú chủ yếu ở vùng miền núi, biên giới, cú vị trớ quan trọng về quốc phũng an ninh và phỏt triển kinh tế - xó hội. Cùng chung truyền thống của đại gia đình các dân tộc Việt Nam, các dân tộc thiểu số trong tỉnh có lòng yêu n­ớc nồng nàn, tinh thần đoàn kết, gắn bó bên nhau để chế ngự thiên nhiên, xây dựng cuộc sống, chống giặc ngoại xâm, bảo vệ bản, làng, quê h­ơng đất n­ớc. Nhiều danh nhân ng­ười dân tộc thiểu số đã mãi mãi đi vào lịch sử của dân tộc như­: Trung túc v­ương Lê Lai, Cầm Bá Thư­ớc, Hà Văn Mao.
              Từ khi có Đảng và Bác Hồ, truyền thống đoàn kết, yêu nước của đồng bào các dân tộc thiểu số càng được phát huy. Trước Cách mạng Tháng Tám, đồng bào dân tộc thiểu số đã tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ các chiến khu, cơ sở cách mạng; hết lòng bảo vệ, che chở, nuôi dưỡng cán bộ cách mạng.
              Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, đóng góp nhiều sức người, sức của cho tuyền tuyến; nhiều con em là người dân tộc thiểu số đã chiến đấu kiên cường, anh dũng hy sinh, cống hiến máu xương của mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
              Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực thi đua phấn đấu vươn lên, đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh nhà đã triển khai thực hiện có kết quả các chính sách, chương trình, dự án của Trung ương và tỉnh đối với vùng miền núi, dân tộc và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Từ trong các phong trào thi đua yêu nước, xuất hiện ngày càng nhiều các điển hình tiên tiến là con em đồng bào dân tộc thiểu số trong học tập, nghiên cứu, lao động, sản xuất kinh doanh, bảo vệ an ninh, tổ quốc.
              Thực hiện Chỉ thị số 35 - CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam, trong những tháng qua, 13 huyện trong tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số đã tổ chức thành công đại hội cấp huyện. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ, tòan quân và tòan dân trong vùng dân tộc thiểu số, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh nhà.
              Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số ở các huyện đã khẳng định thành tựu, công lao đóng góp của các dân tộc thiểu số; tôn vinh, biểu dương hàng nghìn tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội qua các thời kỳ cách mạng và chọn cử các đại biểu về dự Đại hội cấp tỉnh. Đó là những bông hoa đẹp, những gương sáng tiêu biểu, sẽ đóng góp tích cực cho Đại hội nhiều đề xuất, kiến nghị, những nét văn hóa đặc sắc, những kinh nghiệm quý báu của các dân tộc, các địa phương.
              Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số toàn tỉnh lần thứ nhất có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tòan tỉnh; đánh giá tình hình, kết quả thực hiện, rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện công tác dân tộc từ Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) đến nay; tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước qua các thời kỳ cách mạng, đặc biệt là thời kỳ đổi mới; tiếp tục khẳng định đường lối nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc.
              Đại hội còn có nhiệm vụ xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác dân tộc của tỉnh đến năm 2020, đề ra những giải pháp chủ yếu để tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; đồng thời chọn cử các đại biểu đi dự đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam tổ chức vào năm 2010.
              Thưa các vị đại biểu và các đồng chí !
              Với tinh thần “Bình đẳng, đoàn kết, dân chủ”, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn tỉnh lần thứ nhất phải thật sự là Biểu tượng của sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc; phải tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chính sách dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc; tạo sự đồng thuận và niềm tin vững chắc của đồng bào các dân tộc vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; tạo khí thế thi đua sôi nổi, đẩy  mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói, giảm nghèo, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp và các  ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước trong năm 2010. Các đại biểu được chọn cử đi dự Đại hội Đại biểu tòan quốc phải thực sự là những cá nhân tiêu biểu, xuất sắc, đại diện cho các dân tộc thiểu số, các thành phần, các giới, các thế hệ, lĩnh vực, các địa phương trong khu vực miền núi của tỉnh.
              Với tinh thần đó, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Thanh Hóa lần thứ nhất. Chúc đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.
              Xin trân trọng cảm ơn!