Phòng Kế hoạch, tổng hợp

1. Chức năng:Phòng Kế hoạch, tổng hợp có chức năng tham mưu cho Trưởng ban Dân tộc tỉnh về tổng hợp, thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch các chương trình, Đề án, dự án, chính sách dân tộc được UBND tỉnh, Uỷ ban Dân tộc hoặc các Bộ, ngành có liên quan giao cho Ban Dân tộc thực hiện quản lý.
2. Nhiệm vụ:
a) Chủ trì xây dựng, tổng hợp kế hoạch 5 năm, hàng năm các chính sách, chương trình, đề án, dự án được giao cho Ban về công tác dân tộc.
b) Tham gia thẩm định các đề án, dự án thuộc lĩnh vực dân tộc trên địa bàn tỉnh.
c) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện công tác định canh định cư đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
d) Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực công tác dân tộc sau khi được phê duyệt, do Ban được giao chủ trì quản lý, chỉ đạo.
đ) Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo về tình hình thực hiện các chương trình, dự án theo quy định của tỉnh và Trung ương.
e) Công tác phối hợp giưã Ban Dân tộc với các cơ quan, đơn vị gồm: MTTQ tỉnh, Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy.
g) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về tổ chức chỉ đạo thực hiện các chương trình, dự án đối với phòng Dân tộc cấp huyện, cán bộ chuyên trách cấp xã về công tác dân tộc.
h) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.
3. Cơ cấu tổ chức và biên chế
Phòng Kế hoạch, tổng hợp có Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng và  công chức, lao động do Trưởng ban quyết định trong tổng biên chế được giao của Ban Dân tộc.

TCCB