Báo cáo kiểm điểm tập thể lãnh đạo Ban Dân tộc năm 2016

Nội dung chi tiết tại đây.