Đoàn viên Công đoàn Ban Dân tộc tích cực tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”

Thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn Viên chức tỉnh Thanh Hóa về việc tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”, Công đoàn Ban Dân tộc đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các tổ công đoàn và đoàn viên công đoàn trong cơ quan thực hiện và tham gia, góp phần khơi dậy sự sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của công chức, đoàn viên công đoàn, thi đua sôi nổi, sáng tạo trong công việc, nhiệm vụ được giao góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chung của toàn cơ quan.

Mặc dù số lượng đoàn viên công đoàn không nhiều nhưng trong năm 2021, hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”, đoàn viên Công đoàn Ban Dân tộc đã tích cực tham gia và có 02 đoàn viên vinh dự được Công đoàn viên chức tỉnh Thanh Hóa tặng Giấy khen về có thành tích xuất sắc trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” tại Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Đây là nguồn cổ vũ động viên, khích lệ rất lớn để đoàn viên công đoàn cơ quan năm 2022 tiếp tục hăng hái  thi đua ra sức phát huy sáng kiến, ý tưởng sáng tạo, nâng cao chất lượng tham mưu đồng thời góp phần tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến – nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid -19” theo Chương trình do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thường Vụ LĐLD tỉnh và Công đoàn viên chức tỉnh phát động trong thời gian tới./.

Cao Thị Hòa