XÃ LUẬN KHÊ, HUYỆN THƯỜNG XUÂN RA MẮT TỔ TRUYỀN THÔNG CỘNG ĐỒNG TẠI 4 THÔN ĐBKK

Luận Khê là xã đặc biệt khó khăn duy nhất của huyện Thường Xuân giai đoạn 2021 – 2025. Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025, trong đó có Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em”. Với mục đích nhằm Tuyên truyền, vận động người dân tại cộng đồng thay đổi nếp nghĩ cách làm, góp phần xóa bỏ các định kiến giới, khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và giải quyết một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong những ngày đầu tháng 12 năm 2022, thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Thường Xuân, về thành lập, duy trì tổ truyền thông cộng đồng năm 2022; Hội LHPN xã Luận Khê đã tổ chức ra mắt 04 Tổ truyền thông cộng đồng tại thôn Chiềng, thôn Hún, thôn Buồng và thôn An Nhân, đây cũng là 04 thôn ĐBKK của xã.

Mỗi Tổ truyền thông có 10 thành viên là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Chi hội trưởng Phụ nữ, đại diện Ban Công tác Mặt trận, các đoàn thể ở thôn và người có uy tín. Mô hình Tổ truyền thông cộng đồng được thành lập với mục đích hoạt động nhằm đẩy mạnh, chăm lo đến đối tượng yếu thế như phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số, thúc đẩy quyền, trao cho họ cơ hội vươn lên, khẳng định vai trò chủ thể của mình trong tham gia xây dựng, phát triển cộng đồng, góp phần xây dựng đất nước phát triển bền vững...

Với kế hoạch đã được xây dựng, hy vọng rằng trong năm 2022 này và các năm tiếp theo, Hội LHPN huyện Thường Xuân sẽ chỉ đạo, duy trì hoạt động bảo đảm hiệu quả thiết thực đối với 04 Tổ tại xã Luận Khê; đồng thời, hoàn thành Lễ ra mắt và chỉ đạo hoạt động hiệu quả đối với các Tổ truyền thông cộng đồng tại 17 thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện theo mục đích, yêu cầu và mục tiêu mà Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Thường Xuân đã đề ra, góp phần vào việc thực hiện có hiệu quả Dự án 8 thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trên địa bàn huyện Thường Xuân./.

Cao Thị Hòa