THÔNG BÁO

Về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 3 “Đầu tư phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị”, thuộc nguồn kinh phí năm 2022 của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Căn cứ Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ Quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiệu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 (gọi tắt là Chương trình 1719);

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022 của Ủy ban Dân tộc về hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 302/NQ-HĐND ngày 13/7/2022 của HĐND tỉnh Thanh Hóa về việc phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 thực hiện Chương trình theo Quyết định số 1719;

Căn cứ Quyết định số 2787/QĐ-UBND ngày 17/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt phân bổ kinh phí sự nghiệp năm 2022 của Chương trình theo Quyết định số 1719;

Căn cứ Quyết định số 4079/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Đề án “Phát triển các mô hình cây trồng, vật nuôi, dược liệu, sản phẩm có lợi thế khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025”;

Căn cứ Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa;

Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa Thông báo tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết triển khai thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 3 “Đầu tư phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị” để các tổ chức, cá nhân biết đăng ký tham gia tuyển chọn theo quy định hiện hành.

I. THÔNG TIN DANH SÁCH CÁC MÔ HÌNH

Các Mô hình phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị liên kết trên phạm vi từ 02 huyện trở lên (liên kết cấp tỉnh) được phê duyệt tại Quyết định số 4079/QĐ-UBND ngày 24/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về phê duyệt Đề án “Phát triển các mô hình cây trồng, vật nuôi, dược liệu, sản phẩm có lợi thế khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025”.

II. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

Để tham gia tuyển chọn Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa thông báo các tổ chức, cá nhân chuẩn bị các thủ tục hồ sơ dự án như sau:

1. Hồ sơ đề xuất thực hiện Dự án “Đầu tư phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị” thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 08/2022/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 của HĐND tỉnh về nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự, thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Dân tộc/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa.

2. Mức hỗ trợ 01 Dự án: Theo quy định tại Nghị quyết số 06/2022/NQ-HĐND ngày 11/12/2022 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ cho 01 Dự án phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

3. Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ (Bản gốc).

4. Địa chỉ nhận hồ sơ: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

- Địa chỉ: 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

5. Hình thức nộp hồ sơ

Hồ sơ đề nghị Dự án được gửi theo đường Bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa.

6. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 8 giờ 00 ngày 06/02/2023 đến 17 giờ 00 ngày 20/02/2023.

Trong quá trình lập hồ sơ Dự án nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh liên hệ với đồng chí: Phạm Trung Kiên - Phó trưởng Phòng Kế hoạch và Tổng hợp, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa (SĐT: 0944.598.668) để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa trân trọng thông báo./.

Lê Đăng Ninh