THANH HÓA HỖ TRỢ HAI HUYỆN THOÁT KHỎI TÌNH TRẠNG NGHÈO, ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN GIAI ĐOẠN 2022 – 2025

Ngày 17 tháng 02 năm 2023 UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về Hỗ trợ huyện Bá Thước và huyện Thường Xuân thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 – 2025. Mục tiêu chung là: Phấn đấu đến năm 2025, huyện Bá Thước, huyện Thường Xuân thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn theo quy định tại Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg ngày 13/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ; giảm tỷ lệ nghèo đa chiều từ 7%/năm trở lên (gồm tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo). Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: Quy mô hộ nghèo và hộ cận nghèo đa chiều đến cuối năm 2025 của 02 huyện giảm ít nhất 60% so với đầu kỳ (đầu năm 2022) theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 – 2025; phấn đấu thu nhập của hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn 02 huyện tăng 1,8 lần so với năm 2020.

Nội dung thực hiện tại Kế hoạch này đã nêu: (1) Hỗ trợ đầu tư trong tâm, trọng điểm một số công trình, cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội và duy tu bảo dưỡng một số công trình giao thông liên xã phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lưu thông hàng hóa nhằm tạo sự đột phá, tạo động lực phát triển, tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân; (2) Ưu tiên lồng ghép hỗ trợ các dự án giảm nghèo nhằm tạo sinh kế, việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân: cụ thể là triển khai các dự án giảm nghèo, dự án phát triển sản xuất chuỗi giá trị, phát triển sản xuất cộng đồng; phát triển sản xuất theo nhiệm vụ, phát triển sản xuất đặc thù quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo phù hợp với từng địa phương nhằm đa dạng hóa sinh kế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, tăng trưởng kinh tế và mục tiêu giảm nghèo bền vững. Các dự án cần chú trọng gắn với nhu cầu thị trường, phát huy lợi thế địa phương, sản xuất sản phẩm hoặc đặc sản của địa phương và có lộ trình xây dựng thương hiệu sản phẩm. Hỗ trợ đào tạo nghề, việc làm cho người lao động gắn với doanh nghiệp và thị trường lao động hoặc tham gia xuất khẩu lao động. Hỗ trợ kết nối việc làm thành công cho người lao động có nhu cầu; (3) Tổ chức thực hiện thiết thực, có hiệu quả nội dung các huyện miền xuôi; các sở, ngành: Hợp tác phát triển kinh tế - xã hội; đỡ đầu, hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc huyện Bá Thước, huyện Thường Xuân. Cụ thể: huyện Nga Sơn và huyện Triệu Sơn hợp tác với huyện Bá Thước; huyện Quảng Xương hợp tác với huyện Thường Xuân. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đỡ đầu, hỗ trợ xã Thành Sơn, huyện Bá Thước; Sở Giáo dục và Đào tạo đỡ đầu, hỗ trợ xã Luận Khê, huyện Thường Xuân.

Với tổng nhu cầu kinh phí tổi thiểu thực hiện là 312.400 triệu đồng,trongđó: Vốn ngân sáchTrung ương: 282.200 triệu đồng(vốn đầu tư phát triển: 202.000 triệu đồng; vốn sự nghiệp: 80.200 triệu đồng). Vốn ngân sách địa phương: 20.200 triệu đồng. Vốn lồng ghép, huy động hợp pháp khác thực hiện các chương trình dựán trên địa bàn huyện Bá Thước, huyện Thường Xuân: 10.000 triệu đồng (từ các doanh nghiệp, hợp tác xã đối ứng theo quy định khi tham gia thực hiện các dự án  phát triển sản xuất, mô hình giảm nghèo).

Dự kiến đến năm 2025, huyện Bá Thước, huyện Thường Xuân thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn theo quy định tại Quyết định số 36/2021/QĐ-TTg ngày 13/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ, đạt được các mục tiêu cụ thể đã đề ra và góp phần giúp một số xã trên địa bàn huyện Bá Thước, huyện Thường Xuân đạt chuẩn Nông thôn mới, Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu. Các công trình dự án được đầu tư, được duy tu bảo dưỡng góp giúp cho kết cấu hạ tầng giao thông của huyện Bá Thước, huyện Thường Xuân được củng cố, góp phần nâng cao khả năng kết nối các xã trong huyện và kết nối liên huyện, qua đó giúp cho việc lưu thông hàng hóa và hội nhập kinh tế - xã hội của các vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn với các vùng phát triển trong toàn huyện và liên huyện giúp người nghèo, cận nghèo tiếp cận thuận lợi với các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, việc làm... Hình thành, duy trì và phát triển các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất được triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Bá Thước, huyện Thường Xuân từ nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và từ các Chương trình mục tiêu quốc gia giúp cho khoảng 15.000 hộ, 62.800 người được hưởng lợi gián tiếp; 5.200 hộ, 22.750 người hưởng lợi trực tiếp, 3.400 người được đào tạo nghề, 7.600 người có việc làm, tạo sinh kế ổn định vươn lên thoát nghèo, thoát cận nghèo bền vững.

UBND tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan và UBND huyện Bá Thước, huyện Thường Xuân tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này theo quy định.

Với quyết tâm cao và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của Nhân dân, hy vọng rằng mục tiêu giúp huyện Bá Thước và huyện Thường Xuân thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn vào năm 2025 sẽ thực hiện thành công, góp phần vào mục tiêu giảm số huyện nghèo của tỉnh Thanh Hóa đã đề ra ./.

Cao Thị Hòa