Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
591/HD-BDT 18/09/2019 Hướng dẫn thực hiện rà soát, thống kê, tổng hợp các hộ gia đình thiếu đất ở, đất sản xuất theo Thông báo Kết luận số 281/TB-HĐND ngày 19/7/2019 của Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9 Hội dồng nhân dân tỉnh khóa XVII
542/KH-BDT 28/08/2019 Kế hoạch về công tác tuyên truyền phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc Hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7
330/KH-BDT 28/05/2019 Kế hoạch về công tác tuyên truyền Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" và Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" năm 2019
327/BDT-CSTT 24/05/2019 V/v hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2019
17/05/2019 Các văn bản hướng dẫn và chỉ đạo tổ chức Đại hội DTTS lần thứ 3 cấp huyên 2019
17/05/2019 Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTTS lần thứ 3 của UBND tỉnh
17/05/2019 Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTTS lần thứ 3 - Tỉnh ủy
17/05/2019 Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTTS lần thứ 3 - Thủ tướng Chính phủ
17/05/2019 Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTTS lần thứ 3 - BCĐ Đại hội tỉnh
17/05/2019 Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội Đại biểu các DTTTS lần thứ 3 - BCĐ Đại hội TW
17/05/2019 Văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội DTTS - Của Ban Dân tộc
316/BDT-CSTT 17/05/2019 Về lưu ý thêm một số nội dung Đại hội Đại biểu các DTTS lần thứ 3 cấp huyện, năm 2019
140/HD-BCĐ 08/03/2019 Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện lần thứ III, năm 2019
39/BDT-VP 21/01/2019 Về việc cử đại diện Lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa lần thứ III, năm 2019
694/KH-BDT 13/11/2018 Kế hoạch Triển khai Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật của Luật Bảo hiểm Y tế
1 2 3 4 5 6