Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
378 người đã bình chọn
206 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
19/QĐ-BDT 23/01/2024 V/v phê duyệt nhiệm vụ, dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuât giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ dự án: Xây dựng phòng họp trực tuyến và phần mềm báo cáo phục vụ kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.
45/BDT-CSTT 11/01/2024 v/v thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg và Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
16/KL-TTr 16/12/2023 Kết luận Thanh tra việc thực hiện Chế độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú theo Thông tư 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT; Dự án hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng thuộc Chương trình 135 tại huyện Cẩm Thủy
26/TB-BDT 15/12/2023 Về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết thực hiện Nội dung số 01, Tiểu dự án 2, Dự án 3 “Đầu tƣ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị” thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
204/BC-BDT 27/11/2023 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Chuyển đổi số năm 2023
25/TB-BDT 09/11/2023 Thông báo Về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết thực hiện Nội dung số 01, Tiểu dự án 2, Dự án 3 “Đầu tư phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị” thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
19/TB-BDT 12/07/2023 Về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết thực hiện Nội dung số 01, Tiểu dự án 2, Dự án 3 “Đầu tư phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị”, thuộc nguồn kinh phí năm 2022 của Chƣơng trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
107/BC-BDT 15/06/2023 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Chuyển đổi số 6 tháng đầu năm 2023
39/BC-BDT 17/03/2023 Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện Chuyển đổi số quý I năm 2023
24/KH-UBND 13/02/2023 Kế hoạch Thực hiện “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2023
11/KH-UBND 22/01/2023 Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn tỉnh đối với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
02/CT-UBND 18/01/2023 Chỉ thị Về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin cho thiết bị Camera giám sát trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
03/TB-UBND 12/01/2023 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tại Hội nghị trực tuyến tổng kết hoạt động Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
281/KH-UBND 10/12/2022 Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
21-CV/ĐU 01/04/2022 V/v tham gia Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022
1 2 3 4 5 6    
    °