Cổng thông tin điện tử

Ban dân tộc tỉnh Thanh Hóa

https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/
https://ncov.moh.gov.vn/

Nguyễn Hữu Thọ, một đời ông là một bí ẩn. (03/07/2020)

Đồng chí Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền nam Việt Nam có một cuộc đời mà nhiều câu chuyện huyền thoại sẽ được kể mãi tới mai sau. Cuộc đời ông là một bí ẩn. Bí...

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
62-CV/ĐU 29/07/2020 V/v triển khai công tác tuyên truyền Quý III, năm 2020
746/SVHTTDL-NSVHGĐ 31/03/2020 V/v đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang nhằm thực hiện phòng chống có hiệu quả dịch Covid-19
11/CT-UBND 31/03/2020 Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thực hiện cách ly toàn tỉnh không để dịch bệnh Covid-19 lây lan ra cộng đồng
10/CT-UBND 28/03/2020 V/v tập trung triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
591/HD-BDT 18/09/2019 Hướng dẫn thực hiện rà soát, thống kê, tổng hợp các hộ gia đình thiếu đất ở, đất sản xuất theo Thông báo Kết luận số 281/TB-HĐND ngày 19/7/2019 của Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 9 Hội dồng nhân dân tỉnh khóa XVII
542/KH-BDT 28/08/2019 Kế hoạch về công tác tuyên truyền phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc Hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7
211/BC-BDT 08/08/2019 Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT năm 2019 và Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2020 của Ban Dân tộc
451/BDT-CSTT 11/07/2019 Kế hoạch thực hiện Đề án tổng thể ứng dụng CNTT trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018-2020 định hướng đến năm 2025
412/BDT-VP 27/06/2019 V/v thực hiện gửi văn bản điện tử
330/KH-BDT 28/05/2019 Kế hoạch về công tác tuyên truyền Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" và Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" năm 2019
1 2 3 4 5 6