http://thp.thanhhoa.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx?idAgen=20

HỘI NGHỊ: Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần... (29/08/2017)

Ngày 28/8/2017, Đảng bộ Ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) cho toàn thể đảng viên và quần chúng của Đảng bộ. Đồng chí...

Hội Dân tộc học và Nhân học tỉnh Thanh Hóa: Hoàn thành Khóa dạy học chữ Nôm... (14/05/2019)

Ngày 10/5/2019, tại UBND xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, Hội Dân tộc học và Nhân học tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Lễ Bế giảng Khóa học chữ Nôm Dao Thanh Hóa cho 126 học viên của 04 bản dân tộc Dao huyện...

 

 ThongTinVanBan