Đánh giá của bạn về cổng thông tin điện tử
64 người đã bình chọn
238 người đang online

Lãnh đạo ban dân tộc qua các thời kỳ

100%

 

CHÂN DUNG CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO BAN DÂN TỘC QUA CÁC THỜI KỲ (1947-2017)

I. CHÂN DUNG CÁC ĐÔNG CHÍ TRƯỞNG BAN

 

Đồng chí: Phạm Thúc Tiêu

Sinh năm: 

Dân tộc: Mường

Quê quán: Huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBHC đặc biệt Thượng du

Thời gian: 1947 - 1948

 

Đồng chí: Phạm Văn Bỉnh

Sinh năm:

Dân tộc: 

Quê quán: 

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBHC đặc biệt Thượng du,

              Đặc phái viên của Bộ Nội vụ

Thời gian: 7/1948

 

Đồng chí: Lê Hữu Khai

Sinh năm:

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tỉnh Quảng Ngãi

Chức vụ: Thường vụ Tỉnh ủy,

               Phó ban Đảng ủy Dân chính miền Tây

Thời gian: 1948 - 1949

 

Đồng chí: Lê Huy Hiệu

Sinh năm:

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh H

Chức vụ: Phó ban Đảng ủy Dân chính miền Tây

Thời gian: 1949 - 1951

Đồng chí: Phạm Văn Nỉnh

Sinh năm:

Dân tộc: Mường

Quê quán: Huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa

Chức vụ: Tỉnh ủy viên,

               Phó ban Đảng ủy Dân chính miền Tây

Thời gian: 1951 - 1954

   
   

 

II. CHÂN DUNG CÁC ĐỒNG CHÍ PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

   

 

 

TRƯỞNG BAN

Đồng chí: Lương Văn Tưởng

Chức vụ: Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Dân tộc

Dân tộc:Thái

Sinh năm: 1960

Quê quán: Huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đồng chí: Cầm Bá Tường

Chức vụ: Phó trưởng Ban Dân tộc

Dân tộc: Thái

Năm sinh: 1965

Quê quán: Huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đồng chí: Lương Văn Bường

Chức vụ: Phó trưởng Ban Dân tộc

Dân tộc: Mường

Năm sinh: 1957

Quê quán: Huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đồng chí: Vi Xuân Hiệp

Chức vụ: Phó trưởng Ban Dân tộc

Dân tộc: Thái

Năm sinh: 1958

Quê quán: Huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

PHÓ TRƯỞNG BAN

Đồng chí: Tạ Hồng Hải

Chức vụ: Phó trưởng Ban Dân tộc

Dân tộc: Kinh

Năm sinh: 1962

Quê quán: Huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa.